course-details-portlet

TTT4285 - Akustikk i bygget miljø

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 25/100
Skriftlig eksamen 75/100 4 timer C

Faglig innhold

Emnet handler om anvendelser av akustikk i byggebransjen i den generelle betydningen. Emnet har to hovedretninger.

Den første er støy fra utendørs infrastrukturer. Dette inkluderer veitrafikkstøy, togtrafikkstøy, flystøy, industristøy og vindmøllestøy. Hensikten med emnet er å gi innsikt i denne typen lydkilder og i lydforplantning utendørs, med å presentere hvordan påvirkning av disse infrastrukturer kan vurderes, simuleres, eller kontrolleres i praksis, med hensikt til eksisterende retningslinjer, målestandarder og prediksjonsmetoder.

Den andre retningen er akustisk kvalitet innendørs. Emnet gir grunnlag for å forstå hvordan lyd oppleves i rom for språk- og musikkkommunikasjon, og også for den generelle akustiske kvaliteten av rom for ulike bruk. De teoretiske modellene som er i praktisk bruk blir presentert: bølgeligningsbaserte modeller, diffusfelt modeller og geometrisk akustikk.

Løsninger for å kontrollere akustikk blir beskrevet, som lydabsorbenter og skjermer.

Gjennom feltmålinger innendørs og utendørs, skal studentene lære seg om vanlige akustiske målinger. Simulerings øvinger skal illustrere hvordan teoriene settes i bruk.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten har
(1) Dyptgående kunnskap om lydutstråling fra utendørsinfrastrukturer
(2) Omfattende kunnskap om lydforplantning utendørs og innendørs
(3) Omfattende kunnskap om sansning av lyd og støy
(4) Omfattende kunnskap om verktøy og metoder for å redusere støy og for akustisk korreksjon

Ferdigheter
Studenten kan
(1) foreslå strategier for å motvirke utendørsstøy
(2) foreslå strategier for bedre akustiske betingelser i rom
(3) gjennomføre feltmålinger i henhold til standarder

Generell kompetanse:
Emnet gir erfaring i bruk av teoretisk kunnskap/måling/simulering til løsning av praktiske ingeniøroppgaver

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, lab, simuleringsoppgaver

Obligatoriske aktiviteter

  • Feltmålinger
  • Teoretiske øvinger

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen 75% og laboratorieoppgaver 25%. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Ved gjentak må hele emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

TTT4180 Teknisk Akustikk
eller
TBA4167 Bygningsakustikk
eller tilsvarende

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Bygningsakustikk
  • Energi- og miljøfysikk
  • Fysikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 25/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig eksamen 75/100 C 26.11.2020 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU