course-details-portlet

TTT4235 - Romteknologi II

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappe/sammensatt vurdering 100/100

Faglig innhold

Emnet er et konsentrert praktisk-eksperimentelt kurs. Tidspunkt vil bli kunngjort senere. Kurset inneholder bl.a. en uke med laboratorieøvelser og eksperimenter som er lagt til Andøya Space, som regel i midten av juni. Emnet bygger på TTT4234 Romteknologi I, som er en forutsetning for opptak. Opptaket er begrenset av tilgjengelig plass ved Andøya Space. Øvelsene på Andøya omfatter i hovedsak oppskyting av en studentrakett med måleinstrumenter, der man beregner bane, monterer og kalibrerer sensorer, bygger nyttelasten inn i raketten, setter opp telemetrien, skyter opp raketten, laster ned og analyserer data. I tillegg til de eksperimentene og rapporten fra Andøya, inneholder kurset et halvdagsseminar, og to større selvstendige arbeid; et essay og en regneøving. Emnet gis under forutsetning om nødvendig økonomisk støtte. Det er også et krav fra Andøya Space Education om et minimum antall studenter, som er 8, samt at det er en øvre grense på 24 studenter pga. begrenset kapasitet ved Andøya Space. Det vil også inngå en egenandel som studentene selv må dekke. Emnet er forbeholdt studenter på studieprogrammene MTELSYS og MSELSYS. Hvis ledige plasser, kan studenter fra andre studieprogram søke om opptak.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Kandidaten har

- kunnskap om rakettoppskyting etter deltakelse i en praktisk gjennomføring. - inngående kjennskap innen minst ett av følgende områder:

  • raketteknologi
  • telemetri
  • nyttelast
  • eksperiment

Ferdigheter: Kandidaten kan

- beskrive prosedyrene for en rakettoppskytning.

- beskrive hoved-karakteristikkene for en rakett under flight (høyde, rekkevidde, center of gravity, center of mass, drag, spin, coning, supersonisk og subsonisk flight).

- beskrive hovedprinsippene for telemetrien (bærefrekvens, antenner, tracking)

- beskrive prinsippene for sensorene som skytes opp som nyttelast i raketten, og tolkning av resultatene fra disse.

Generell kompetanse: Kandidaten kan forstå hvordan en rakettoppskyting utføres, hvilke hensyn som skal tas og hvilke beregninger som må gjøres, i tillegg til hvilke sikkerhetsmessige foranstaltninger som må tas.

Læringsformer og aktiviteter

Hovedtyngden av dette emnet er en konsentrert, fulltids aktivitet ved Andøya Space Education. I tillegg kommer forberedelser og etterarbeid (rapportering m.m.) Individuelle rapporter over prosjekt, innlevering av regneøvinger og laboratorieøvinger er obligatorisk. Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår prosjektarbeid/essay med 30%, regneøvinger 40% og rapport etter oppholdet 30%. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter.

Kriteriene for vurdering av arbeidene gis før hver aktivitet. Tilbakemelding på de forskjellige delarbeidene i mappen gis ved forespørsel.

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår prosjektarbeid/essay med 30%, hjemmeøvinger 40% og rapport etter oppholdet på Andøya 30%. Essayet skrives tidlig i semesteret og leveres typisk i midten av mars. Tema velges fra forslag oppgitt i en liste, eller er et selvvalgt emne som må godkjennes av faglærer. Hjemmeøvingene legges ut omtrent samtidig med innleveringen av essayet, og har som regel innleveringsfrist i midten av april. Fristene for innlevering av essay og hjemmeøvinger oppgis i starten av semesteret. Essayet er et individuelt arbeid, eller kan skrives i samarbeid med en annen student, men må da være med omfattende. Hjemmeøvingene skal alltid leveres som individuelle besvarelser, selv om det er anledning til samarbeid. Frist for innlevering av rapport fra Andøya avtales med alle studentene under oppholdet, men kan ikke være senere enn 15. august samme år. Studentene velger også selv om rapporten skal leveres med individuelle bidrag, gruppebidrag, eller som en felles rapport fra alle. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter.

Kriteriene for vurdering av arbeidene gis før hver aktivitet. Tilbakemelding på de forskjellige delarbeidene i mappen gis ved forespørsel.

Ved gjentak må hele emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Opptak+til+adgangsbegrensede+emner

Forkunnskapskrav

TTT4234 Romteknologi I.

Kursmateriell

Anbefalt kursbok er B. The International Handbook of Space Technology - http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-642-41101-4. Annet kursmateriale vil bli delt ut.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.12.2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fysikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for elektroniske systemer

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Mappe/sammensatt vurdering 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU