course-details-portlet

TTT4201 - Radiosystemdesign og RF/Mikrobølge måleteknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Semesterprosjekt 40/100
Skriftlig skoleeksamen 60/100 4 timer G

Faglig innhold

Emnet skal gi studentene en systemoversikt over oppbygningen av et radiosystem, detaljert kunnskap om viktige komponenter som i "fysisk lag" for ulike radiosystemer og inngående forståelse i konstruksjon av kretser som inngår i radiosystemer for f.eks. kommunikasjon, radar og navigasjon. Emnet gir detaljert beskrivelse av design for RF/Mikrobølge radio sendere og mottakere, generell oppbygning av radiosystem, grunnleggende analyse av link-budsjett for trådløse kommunikasjonssystemer, radiobølger, antenner. Videre gir emnet detaljert beskrivelse av transmisjonslinjer, tilpasningskretser, mottaker- og senderforsterkere, støy og forvrengning, modeller av de forskjellige komponenter som R, C, L, transistorer (HBT og HEMT), oscillatorer, mixere, lavstøyforsterkere, effektforsterkere og komplette transceivere. Emnet vil gi en grundig innføring i RF/Mikrobølge måleteknikk, kalibrering og kalibreringsmetoder (SOLT, TRL, LRM, LRRM etc.), målenøyaktighet, bruk av spektrumsanalysator og nettverksanalysator, måleteknikk for aktive og passive komponenter.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Kandidaten har - inngående kunnskap om tilpasningskretser, to- og n-port parametere (s-parametere etc), beskrivelser og modeller av de forskjellige komponenter som R, C, L og transistorer (HBT og HEMT). - detaljert kunnskap om oppbygningen av et radiosystem, antenner, transmisjonslinjer, oscillatorer, mixere, lavstøyforsterkere, effektforsterkere. - detaljert kunnskap om RF/mikrobølge instrumentering som spektrumsanalysatorer, nettverksanalysator, generatorer osv. - detaljert kunnskap om kalibrering av instrumenter og forskjellige kalibreringsmetoder (SOLT, TRL, LRM, LRRM etc.), samt forstår målenøyaktighet og måleteknikk for aktive og passive komponenter. - god kunnskap om støy og forvrengning i kommunikasjonssystemer. - grunnleggende kunnskap om radiobølgeutbredelse og linkbudget. Ferdigheter: Kandidaten kan - utføre detaljerte beregninger på tilpasningskretser for alle komponenter i radiosendere og mottakere. - beregne de viktigste egenskapene i et radiosystem og sette opp linkbudget - bruke avanserte simulatorer for RF kretskonstruksjon. - kan bruke avanserte RF/mikrobølge instrumentering som spektrumsanalysator, nettverksanalysator for RF/mikrobølge målinger. Generell kompetanse: Kandidaten kan - samarbeide rundt løsning av prosjekter med praktiske simuleringer og laboratoriemålinger. - presentere resultater av en prosjektoppgave

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, DAK-og laboratorie oppgaver, og semesteroppgave.

Obligatoriske aktiviteter

  • Lab.oppgave

Mer om vurdering

Semesterprosjektet teller 40 % av karakteren. Prosjektet vil bli evaluert basert på innlevering av en Poster. En muntlig presentasjon av Posteren vil også bli holdt der kandidaten kan tjene opp til 10 %-poeng basert på fullføring av et vellykket prosjekt (teller kun positive). Eksplisitte regler for dette vil bli gjort tilgjengelige for kandidaten i semesteret.

Eksamen teller 60 % av karakteren.

CAD- og laboratorieoppgaver er obligatoriske og består av CAD-oppgaver, laboratorieoppgaver og målinger av semesteroppgaven.

Ved kontinuasjonseksamen i august kan eksamensformen endres fra skriftlig til muntlig. Dersom eksamen skal gjentas, må hele kurset tas.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TTT4200 3.7 HØST 2019
TTT4212 3.7 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Elektronikk
  • Elektronikk og telekommunikasjon
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for elektroniske systemer

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 60/100 G 13.12.2023 09:00 PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
DI42 Idrettssenteret (Dragvoll) 1
Storhall del 2 Idrettssenteret (Dragvoll) 29
Høst ORD Semesterprosjekt 40/100

Utlevering
19.11.2023

Innlevering
26.11.2023


14:00


23:59

Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 60/100 G PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU