TTT4201 - Radiosystemdesign og RF/Mikrobølge måleteknikk

Om emnet

Nytt fra studieåret 2018/2019

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Semesterprøve 20/100 B
Skriftlig eksamen 60/100 4 timer C
Semesteroppgave 20/100 A

Faglig innhold

Trådløse kommunikasjonssystemer, radiobølger, antenner, transmisjonslinjer, tilpasningskretser, mottaker- og senderforsterkere, støy og forvrengning.
Første del av emnet vil gi bakgrunn i design av RF/Mikrobølge radio sendere og mottakere. Innhold: generell oppbygning, forskjellige teknologier, beskrivelser og modeller av de forskjellige komponenter som R, C, L, transistorer (HBT og HEMT) og komplette transceivere.
Andre del av emnet vil gi en grundig innføring i RF/Mikrobølge måleteknikk. Innhold: Kalibrering og kalibreringsmetoder (SOLT, TRL, LRM, LRRM etc.), målenøyaktighet, bruk av spektrumsanalysator og nettverksanalysator, måleteknikk for aktive og passive komponenter.
Eksempler på eksisterende radiosystemer.

Læringsutbytte

Emnet skal gi studentene en systemmessig oversikt over viktige komponenter som inngår i "fysisk lag" i ulike radiosystemer, grunnleggende forståelse i konstruksjon av kretser som inngår i radiosystemer for f.eks. kommunikasjon, radar og navigasjon. Videre skal studentene få kunnskap om RF/Mikrobølge måleteknikk og nøyaktighet, instrumentering og målemetoder.

Emnet skal gjøre studentene i stand til å
Kunnskaper:
- forstå trådløse kommunikasjonssystemer.
- forstå radiobølger, antenner, transmisjonslinjer.
- forstå tilpasningskretser, to- og n-port parametere (S, Z, Y etc). - forstå virkningen av støy og forvrengning i kommunikasjonssystemer.
- beregne tilpasningskretser, mottaker- og senderforsterkere.
- forstå beskrivelser og modeller av de forskjellige komponenter som R, C, L og transistorer (HBT og HEMT).
- forstå oppbygningen av simuleringsmetoder i avansert simuleringsverktøy.
- forstå oppbygning og bruk av spektrumsanalysator, nettverksanalysator for RF/mikrobølge målinger.
- forstå nødvendigheten av kalibrering av instrumenter og forskjellige kalibreringsmetoder (SOLT, TRL, LRM, LRRM etc.), samt forstå målenøyaktighet og måleteknikk for aktive og passive komponenter.

Ferdigheter:
- kombinere tidligere ervervet kunnskap og ferdigheter innen matematikk, elektroniske kretser, elektromagnetisme og bølgeforplantning sammen med ny teori til å løse praktiske problemstillinger innen Trådløse kommunikasjonssystemer.
- utføre målinger i laboratoriet med utstyr som RF/mikrobølge nettverksanalysator, mikrobølgegeneratorer og spektrumsanalysatorer. - utføre enkle simuleringer av RF kretser til kommunikasjonssystem.

Generell kompetanse:
- samarbeide rundt løsning av praktiske simuleringer og laboratorieoppgaver.
- presentere resultater av en prosjektoppgave

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, DAK-og laboratorie oppgaver, og semesteroppgave. Emnet kan bli forelest på engelsk hvis engelskspråklige studenter velger emnet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger
  • Lab

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen 60%, semesterprøve 20% og en semesteroppgave med lab 20%. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakter) angis med bokstavkarakter. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Ved gjentak må hele emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TTT4200 3.7
TTT4212 3.7

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Semesteroppgave 20/100 A
Høst ORD Semesterprøve 20/100 B
Høst ORD Skriftlig eksamen 60/100 C 06.12.2018 09:00 Hall A , SL354
Sommer UTS Semesteroppgave 20/100 A
Sommer UTS Semesterprøve 20/100 B
Sommer UTS Skriftlig eksamen 60/100 C
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.