course-details-portlet

TTT4201 - Radiosystemdesign og RF/Mikrobølge måleteknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 5/10 1 semestre A
Muntlig eksamen 3/10 G
Oppgave 2/10 G

Faglig innhold

Emnet skal gi studentene en systemoversikt over oppbygningen av et radiosystem, detaljert kunnskap om viktige komponenter som i "fysisk lag" for ulike radiosystemer og inngående forståelse i konstruksjon av kretser som inngår i radiosystemer for f.eks. kommunikasjon, radar og navigasjon.
Emnet gir detaljert beskrivelse av design for RF/Mikrobølge radio sendere og mottakere, generell oppbygning av radiosystem, grunnleggende analyse av link-budsjett for trådløse kommunikasjonssystemer, radiobølger, antenner. Videre gir emnet detaljert beskrivelse av transmisjonslinjer, tilpasningskretser, mottaker- og senderforsterkere, støy og forvrengning, modeller av de forskjellige komponenter som R, C, L, transistorer (HBT og HEMT), oscillatorer, mixere, lavstøyforsterkere, effektforsterkere og komplette transceivere.
Emnet vil gi en grundig innføring i RF/Mikrobølge måleteknikk, kalibrering og kalibreringsmetoder (SOLT, TRL, LRM, LRRM etc.), målenøyaktighet, bruk av spektrumsanalysator og nettverksanalysator, måleteknikk for aktive og passive komponenter.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Kandidaten har
- inngående kunnskap om tilpasningskretser, to- og n-port parametere (s-parametere etc), beskrivelser og modeller av de forskjellige komponenter som R, C, L og transistorer (HBT og HEMT).
- detaljert kunnskap om oppbygningen av et radiosystem, antenner, transmisjonslinjer, oscillatorer, mixere, lavstøyforsterkere, effektforsterkere.
- detaljert kunnskap om RF/mikrobølge instrumentering som spektrumsanalysatorer, nettverksanalysator, generatorer osv.
- detaljert kunnskap om kalibrering av instrumenter og forskjellige kalibreringsmetoder (SOLT, TRL, LRM, LRRM etc.), samt forstår målenøyaktighet og måleteknikk for aktive og passive komponenter.
- god kunnskap om støy og forvrengning i kommunikasjonssystemer.
- grunnleggende kunnskap om radiobølgeutbredelse og linkbudget.
Ferdigheter:
Kandidaten kan
- utføre detaljerte beregninger på tilpasningskretser for alle komponenter i radiosendere og mottakere.
- beregne de viktigste egenskapene i et radiosystem og sette opp linkbudget
- bruke avanserte simulatorer for RF kretskonstruksjon.
- kan bruke avanserte RF/mikrobølge instrumentering som spektrumsanalysator, nettverksanalysator for RF/mikrobølge målinger.
Generell kompetanse:
Kandidaten kan
- samarbeide rundt løsning av prosjekter med praktiske simuleringer og laboratoriemålinger.
- presentere resultater av en prosjektoppgave

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, DAK-og laboratorie oppgaver, og semesteroppgave.

Obligatoriske aktiviteter

  • Labøvelser
  • Øvinger
  • Lab

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen (60%), oppgave (20%) og en semesteroppgave med lab (20%). Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakter) angis med bokstavkarakter. Eksamen og oppgave teller tilsammen 80%. Oppgaven teller kun positivt, hvilket betyr: Hvis eksamen alene (80%) gir høyere poengsum enn eksamen (60%) + oppgave (20%) blir den høyeste poengsummen tellende. Labøvelser er obligatoriske og består av en laboratorieoppgave og målinger i semesteroppgaven. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Ved gjentak må hele emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TTT4200 3.7 01.09.2019
TTT4212 3.7 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 4

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Elektronikk
  • Elektronikk og telekommunikasjon
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for elektroniske systemer

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 2/10 G
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 5/10 A
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 3/10 G 24.11.2020 15:00
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Oppgave 2/10 G
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Oppgave 5/10 A
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 3/10 G
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU