TTT4145 - Radiokommunikasjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 50/100 A
Arbeider 50/100

Faglig innhold

For å kunne kommunisere over alt og til enhver tid trengs det svært fleksibel og kostnadseffektive kommunikasjonsløsinger. Det er noe som kan tilbys av radiosystemer. I kurset skal du designe, implementere og teste et radiokommunikasjonssystem for ISM band. Systemet går på radioplattformen NI USRP 2901 og programmeres med LabView.

Undervisningen tar utgangspunkt i det som gjør radio forskjellig fra andre kommunikasjons systemer: propagasjonsmediet mellom sender og mottager dvs. radiokanalen. Emnet beskriver hvilke aspekter av kanalen som er viktige for forskjellige radiosystemer. Det dekker grunnleggende radiobølgeutbredelse, karakterisering av radiokanaler, støy og antenne egenskaper. Her står linkbudsjettet sentralt: Hvor mye av utsendt signal effekt kommer frem til mottakeren, hvor mye støy er det og hvilke systemparametrer er det avhengig av? Forskjellige modulasjonsformater og feilkorrigerende koding gjører det mulig å benytte radiokanalen med en gitt linkbudsjett med forskjellige data rater og bitfeilsannsynlighet. Avveginger mellom bruk av båndbredde, utsendt effekt, krav til bitrate og bitfeilsannsynlighet samt kompleksitet er sentralt. For å dele radioresursen mellom flere brukere benyttes multippel aksess som FDMA og TDMA.

Emnet beskriver oppbygging av noen typer av radiosystemer som kringkasting, radio LAN, radiolinje og mobilkommunikasjon. Hovedvekten legges på digital radiokommunikasjon og de laveste lagen, fysisk lag og MAC lag, i OSI-modellen. Funksjonskrav for kommunikasjonssystemer og regulatoriske og standardiseringsmessige forhold vil også bli behandlet.

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår muntlig eksamen som teller 50 % og prosjektrapport som teller 50%. Vurdering for hele mappen angis med bokstavkarakter.

Læringsutbytte

Emnet skal gi studentene en innføring i radiotekniske emner som har betydning for kommunikasjonssystemer basert på bruk av radiobølger. Emnet tar utgangspunkt i det som gjør radiosystem forskjellig fra andre kommunikasjons systemer: Propagasjonsmediet.

Kunnskaper
Oppbygging av viktige radiosystemer:
- Mobilkommunikasjon
- Radio LAN
- Kringkasting
- Radiolinje
Aspekter av kanalen som er viktige for forskjellige radiosystemer
Grunnleggende radiobølgeutbredelse
Karakterisering av radiokanaler
Støy og antenne egenskaper
Linkbudsjettet
Systemparameterer/ Avveginger i design
Digital radiokommunikasjon:
- Modulasjonsformater
- Feilkorrigerende koding
- Bitfeilsannsynlighet
Fysisk lag og MAC lag

Ferdigheter
Ved bruk av en Software Defined Radio, programmert i LabView skal studentene:
- designe
- implementere
- teste
et radiokommunikasjonssystem for ISM band. Dette skal gi praktiske erfaringer i å bygge opp et radiosystem:
- Forståelse for delsystemer
- Forståelse for avveginger
- Forståelse av vad som faktisk er problemet med å få det til å virke

For å løse prosjektoppgaven må studenten kombinere tidligere ervervet kunnskap og ferdigheter innen signalbehandling, kommunikasjon og radioteknikk sammen med nyervervede kunnskap om radiosystem.

Generell kompetanse
- Samarbeide rundt løsning av en praktisk prosjektoppgave
- Presentere resultater av prosjektoppgaven.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger, obligatoriske lab og prosjektarbeid.

Obligatoriske aktiviteter

  • Laboratorieøvelse

Mer om vurdering

Ved gjentak må hele emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

”Wireless Communication Principles and Practice”, second edition, Theodore S. Rappaport

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIE2040 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Arbeider 50/100
Vår ORD Muntlig eksamen 50/100 A 30.05.2018 09:00
Sommer UTS Arbeider 50/100
Sommer UTS Muntlig eksamen 50/100 A
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.