course-details-portlet

TTT4135 - Multimedia - signalbehandling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 40/100 2 timer
Dataøving 1 - gruppe 20/100
Dataøving 3 - gruppe 20/100
Dataøving 2 - gruppe 20/100

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i behandling og oppfattelse av tale, audio, musikk, bilder og video for å kunne forstå avanserte teknikker, algoritmer og konsepter for digital prosessering av multimedia signaler Prosesseringen vil belyses ved anvendelser innen multimedia systemer Emnet omhandler audiovisuelle signaler (tale, audio, musikk, bilder og video) og deres statistiske karakteristika, persepsjon av audiovisuell informasjon, samt prinsipper og metoder for digital prosessering av signalene for representasjon, presentasjon og analyse av ulike signaltyper. Det legges spesiell vekt på digital signalkompresjon, multimedia systemer, interaktivitet, estimering og deteksjon ved bruk av maskinlæring og multimedia presentasjoner.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål: Kandidaten skal ha

- inngående kunnskap om forskjellige beskrivelser av lyd og bilde i tids- og frekvensdomenene samt sammenhengen mellom dem,

- forstår mekanismer for persepsjon av lyd og bilde,

- grunnleggende kunnskap om kompresjonsalgoritmer for lyd og bilde og deres anvendelse i et digitalt system,

- inngående kunnskap om sentrale standarder for lyd- og bildekompresjon og noen typiske anvendelser av dem og

- Har metodiske og teknologiske innsikt innen multimedia systemer.

- Har metodiske og teknologiske innsikt estimering og deteksjon av multimedia signaler ved bruk av maskinlæring.

Ferdigheter: Kandidaten kan:

- kombinere tidligere ervervet kunnskap og ferdigheter innen matematikk, statistikk og programmering sammen med ny teori til å løse praktiske problemstillinger innen lyd og bildebehandling.

- forstå blokkskjemaer for kompresjonsalgoritmer for lyd og bilde samt forstå grunnleggende signaldekomponering, kvantisering og koding av disse.

- aktivt anvende emnets tema ved innen multimedia systemer, samt utfordres til en kritisk holdning til etablert kunnskap innen området.

- forstår grunnleggede prinsipper av maskinæring og anvendelser av maskinlæring på multimedia signaler

Generell kompetanse: Kandidaten kan:

- vurdere kvaliteten og bruk av lyd og bilde i typiske anvendelser innenfor underholdning og - så langt relevant sette emnets tema inn i en bredere teknologisk, økonomisk/bedriftsmessig og samfunnsmessig kontekst og samarbeide rundt løsning av en praktisk prosjektoppgave.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, obligatoriske regneøvinger og  gruppeøvinger.

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen (40%) og 3 databaserte oppgaver (20% hver). For hver av de tre databaserte oppgavene skal det leveres en rapport som svarer på oppgavene gitt, både teoretisk svar og datagenererte resultat. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakter) angis med bokstavkarakter.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Ved gjentak må hele emnet gjentas.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIE2070 7.5
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2022

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Anvendt informasjons- og kommunikasjonsteknologi
  • Signalbehandling
  • Kommunikasjon og informasjonsvitenskap
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for elektroniske systemer

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Dataøving 1 - gruppe 20/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Dataøving 2 - gruppe 20/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Dataøving 3 - gruppe 20/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 40/100

Utlevering
25.05.2022

Innlevering
25.05.2022


15:00


17:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Dataøving 1 - gruppe 20/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Dataøving 2 - gruppe 20/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Dataøving 3 - gruppe 20/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 40/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU