course-details-portlet

TTT4135 - Multimedia - signalbehandling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i behandling og oppfattelse av tale, audio, musikk, bilder og video for å kunne forstå avanserte teknikker, algoritmer og konsepter for digital prosessering av multimedia presentasjoner. Prosesseringen vil belyses ved anvendelser innen multimedia systemer
Emnet omhandler audiovisuelle signaler (tale, audio, musikk, bilder og video) og deres statistiske karakteristika, persepsjon av audiovisuell informasjon, samt prinsipper og metoder for digital prosessering av signalene for representasjon, presentasjon og analyse av ulike signaltyper. Det legges spesiell vekt på digital signalkompresjon, multimedia systemer, interaktivitet, og multimedia presentasjoner.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål:
Kandidaten
- inngående kunnskap om forskjellige beskrivelser av lyd og bilde i tids- og frekvensdomenene samt sammenhengen mellom dem,
- forstår mekanismer for persepsjon av lyd og bilde,
- grunnleggende kunnskap om kompresjonsalgoritmer for lyd og bilde og deres anvendelse i et digitalt system,
- inngående kunnskap om sentrale standarder for lyd- og bildekompresjon og noen typiske anvendelser av dem og
- Har metodiske og teknologiske innsikt innen multimedia systemer.
Ferdigheter:
Kandidaten kan:
- kombinere tidligere ervervet kunnskap og ferdigheter innen matematikk, statistikk og programmering sammen med ny teori til å løse praktiske problemstillinger innen lyd og bildebehandling.
- forstå blokkskjemaer for kompresjonsalgoritmer for lyd og bilde samt forstå grunnleggende signaldekomponering, kvantisering og koding av disse.
- aktivt anvende emnets tema ved innen multimedia systemer, samt utfordres til en kritisk holdning til etablert kunnskap innen området.
Generell kompetanse:
Kandidaten kan:
- vurdere kvaliteten og bruk av lyd og bilde i typiske anvendelser innenfor underholdning og - så langt relevant sette emnets tema inn i en bredere teknologisk, økonomisk/bedriftsmessig og samfunnsmessig kontekst og samarbeide rundt løsning av en praktisk prosjektoppgave.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, obligatoriske regneøvinger gruppeøvinger og semsteroppgave.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger
  • Dataøving 1
  • Datasøving 2
  • Semesteroppgave

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIE2070 7.5
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2020

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Anvendt informasjons- og kommunikasjonsteknologi
  • Signalbehandling
  • Kommunikasjon og informasjonsvitenskap
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for elektroniske systemer

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 19.05.2020

Innlevering 19.05.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU