course-details-portlet

TTT4130 - Digital kommunikasjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 55/100
Arbeider 45/100

Faglig innhold

Faget gir grunnleggende innføring til prinsippene og systemene for digital overføring
av informasjon over kanaler med Gaussisk støy, inkludert grunnleggende transmisjon og
mottagningsstrategier, og en forståelse av forventet ytelse og ytelsesgrensene.

Gjennom prosjektarbeid, faget gir studenten ferdigheter i simulering av og eksperimentering
med reelle sendere og mottakere, smat planlegging av eksperimenter og rapporskriving.

Temaene i faget er:
- Lineære basisbånd digital (PAM) modulasjon,
- oppkonvertering og lineær (QAM) og ulineær (FSK) passbånd digital modulasjon,
- Maksimum a-Posteriori og Maximum Likelihood deteksjon, ikke-koherent deteksjon,
- transmisjonens båndebredde, Nyquist pulser, punktprøving og intersymbol interferens,
- Gaussisk støy, og relatert feilanalyse i symboldeteksjon,
- kapasiteten til Gaussisk kanal, koding, konvolusjonelle koder, dekoring, og feilanalyse,
- signalrom, signalkonstellasjoner, ekvivalent basisbånd modell, og
- utbytte mellom energi, datarate, og feilrate.

Læringsutbytte

Kunskap:

Kandiaten har:
- forståelse av digitalt modulerte signaler og deres egenskaper,
- dypt forståelse av deteksjonsprisippene for digitale signaler,
- god forståelse av deteksjonsfeil og ytelse av digitale mottakere,
- forståelse av de sentrale abstraksjonsmetodene og modellene for å beskrive digitale
transmisjonsmetoder
- god oversikt av ytelsesgrenser.

Ferdigheter:
Kandidaten kan:
- konstruere eller parametrisere digitale sendere og motsvarende mottakere,
- karakterisere de sentrale kvalitetene og ytelsen til en digital transmisjon gjennom
simulering og analyse,
- finne byten mellom energi, båndebredde, og feilrate,
- evaluere grenser til ytelse, og
- gjennomføre simuleringer og kommunikasjonseksperimenter med eksperimentell radio enheter.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og integrerte regneøvinger. Prosjektarbeid med veiledning.

Mer om vurdering

Mappevurderingen består av 45 % arbeider og 55 % eksamen. Arbeidene består av tre rapporter. Resultatet for delene angis i poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter basert på total poeng. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Ved gjentak må hele emnet gjentas.

Forkunnskapskrav

TTT4275 Estimering, deteksjon og klassifisering eller tilsvarende kunnskaper

Kursmateriell

Barry, Lee, Messerschmitt, “Digital Communication”, 3rd Ed, Kluwer 2004. Tilgjengelig ved: https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-1-4615-0227-2

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIE2045 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 4

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for elektroniske systemer

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 45/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen (1) 55/100 27.11.2020
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 55/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensformen er endret som et smittvernstiltaak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU