course-details-portlet

TTT4130 - Digital kommunikasjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 55/100 4 timer B
Mappe/sammensatt vurdering 45/100

Faglig innhold

Faget gir grunnleggende innføring til prinsippene og systemene for digital overføring av informasjon over kanaler med Gaussisk støy, inkludert grunnleggende transmisjon og mottagningsstrategier, og en forståelse av forventet ytelse og ytelsesgrensene. Gjennom prosjektarbeid, faget gir studenten ferdigheter i simulering av og eksperimentering med reelle sendere og mottakere, smat planlegging av eksperimenter og rapporskriving. Temaene i faget er: - Lineære basisbånd digital (PAM) modulasjon, - oppkonvertering og lineær (QAM) og ulineær (FSK) passbånd digital modulasjon, - Maksimum a-Posteriori og Maximum Likelihood deteksjon, ikke-koherent deteksjon, - transmisjonens båndebredde, Nyquist pulser, punktprøving og intersymbol interferens, - Gaussisk støy, og relatert feilanalyse i symboldeteksjon, - kapasiteten til Gaussisk kanal, koding, konvolusjonelle koder, dekoring, og feilanalyse, - signalrom, signalkonstellasjoner, ekvivalent basisbånd modell, og - utbytte mellom energi, datarate, og feilrate.

Læringsutbytte

Kunskap: Kandiaten har: - forståelse av digitalt modulerte signaler og deres egenskaper, - dypt forståelse av deteksjonsprisippene for digitale signaler, - god forståelse av deteksjonsfeil og ytelse av digitale mottakere, - forståelse av de sentrale abstraksjonsmetodene og modellene for å beskrive digitale transmisjonsmetoder - god oversikt av ytelsesgrenser. Ferdigheter: Kandidaten kan: - konstruere eller parametrisere digitale sendere og motsvarende mottakere, - karakterisere de sentrale kvalitetene og ytelsen til en digital transmisjon gjennom simulering og analyse, - finne byten mellom energi, båndebredde, og feilrate, - evaluere grenser til ytelse, og - gjennomføre simuleringer og kommunikasjonseksperimenter med eksperimentell radio enheter.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og integrerte øvinger. Prosjektarbeid i grupper, med veiledning.

Obligatoriske aktiviteter

  • Tilbakemeldingsaktivitet

Mer om vurdering

I sluttkarakteren veies skriftlig eksamen 55%, og prosjektene 45%. Karakteren i prosjektene settes som følger: hver av de tre prosjektene gis poeng mellom 0-33. Alle studentene i en prosjektgruppe får samme antall poeng, og prosjektkarakteren til en student gis basert på summen av prosjektpoengene fra alle prosjektene, pluss en. Studentene gis skriftlig, formativ, tilbakemelding før leveringsfristen på hver rapport. Informasjon om innleveringsfrister på prosjektrapportene vil bli gitt i Blackboard ved studiestart. Prosjektrapportene leveres i Blackboard.

De obligatoriske innleveringene er refleksjonsnotater av studentenes egen læring. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) i august kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Forkunnskapskrav

TTT4275 Estimering, deteksjon og klassifisering eller tilsvarende kunnskaper

Kursmateriell

Sklar, Harris, "Digital Communications, Fundamentals and Applications", 3rd Ed, Pearson 2021

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIE2045 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 55/100 B 15.12.2023 09:00 PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
Storhall del 2 Idrettssenteret (Dragvoll) 7
Høst ORD Mappe/sammensatt vurdering 45/100

Utlevering
17.11.2023

Innlevering
24.11.2023


10:00


23:59

Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 55/100 B PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU