course-details-portlet

TTM4133 - Mobile nett og tjenester

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Flervalgstester (RATs) 30/100 F
Digital eksamen 30/100 90 minutter A
Mappe 40/100

Faglig innhold

Dette kurset gir en omfattende oversikt over trådløse mobilnettverk. Det skal dekke det grunnleggende aspekter av mobil trådløs kommunikasjon med spesiell vekt på mobilkommunikasjon og signalering, og kort presentere flere aksessteknikker. Aksess- og kjernenettverk (fra GSM til 5G) blir undersøkt i tillegg til deres viktigste funksjonelle nettverkselementer. Mobilitet og administrasjon dekkes, sammen med standard kommunikasjonsprotokoller og rammer over IP.

Læringsutbytte

A. Kunnskap: Å være i stand til å huske, forstå og analysere:

 1. utformingen og avveiningen mellom kapasitet og dekning i et cellebasert mobil trådløst system;
 2. de grunnleggende funksjonene knyttet til mobilitet;
 3. IP nett signalering;
 4. prinsipper og konsepter av mobilkommunikasjonssystemer;

B. Ferdigheter: Å være i stand til å:

 1. kommunisere, resonnere og kreativt tenke om mobilitet og mobilkommunikasjon;
 2. designe, implementere og bruke mobilkommunikasjonssystemer;
 3. kommunisere, resonnere og kreativt tenke om IP nett signalering;

C. Generell kompetanse: Å være i stand til å bruke sin kunnskap og ferdigheter til å:

 1. anvende grunnleggende mobilkommunikasjons og mobilnettverksprinsipper i en samfunnskontekst på en ansvarsfull måte;
 2. samarbeide for utviklingen av trådløs mobilnettverkprinsipper, selvstendig og i grupper.

Emnet lærer hvordan man anvender mobilkommunikasjons- og mobilnettverks-prinsipper på en ansvarlig måte i en samfunnsmessig kontekst. Derfor kan det bidra til samtlige FNs bærekraftsmål der digitale løsninger kan dra nytte av global og rimelig mobilnettverkstilkobling.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset bruker teambasert læring. Forelesninger og øvinger er kombinert. Hensikten er å legge til rette for læring og gi tilbakemelding til studentene gjennom hele semesteret, og muliggjøre læring under realistiske betingelser gjennom prosjekter.

Gjennom hele semesteret får studentene tilbakemelding på hvor godt de er forberedt gjennom flervalgstester (RATs, engelsk: Readiness Assurance Tests), som gjennomføres i forelesningstiden. Hver test introduserer studentene til nye begreper.

For å utvikle ferdigheter og kunnskap også på høyere kognitive nivåer, gjennomfører også studentene opptil 3 praktiske oppgaver og obligatoriske muntlige presentasjoner i team i løpet av semesteret.

Obligatoriske aktiviteter

 • Muntlige presentasjoner

Mer om vurdering

Tre delvurderinger gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet, flervalgstester (RATs), en mappe og en digital avsluttende eksamen som teller henholdsvis 30, 40 og 30% av sluttkarakteren. Alle tre delene må være bestått for å få bestått sluttkarakter. Vurdering for hver av delene angis med bokstavkarakter.

I mappen inngår praktiske oppgaver, som studentene gjennomfører i team i løpet av semesteret. Teamene leverer inn rapporter om sine foreslåtte løsninger og svar, presenterer dem muntlig, og får tilbakemelding gjennom semesteret på forskjellige måter, blant annet tilbakemeldinger fra andre studenter, læringsassistenter og faglæreren. Detaljer for leveransene og krav blir nøye forklart i begynnelsen av semesteret.

Flervalgstestene (RATs), de praktiske oppgavene og eksamen gis kun på engelsk. Eksamen kan besvares på norsk eller engelsk.

Dersom en student også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta hele emnet. Også ved frivillig gjentak må alle tre delvurderingene gjentas.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TTM4130 3.7 HØST 2014
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Telematikk
 • IKT
 • Kommunikasjonsteknologi
 • Sivilingeniør
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Digital eksamen 30/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Mappe 40/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Flervalgstester (RATs) 30/100 F
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Digital eksamen 30/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU