course-details-portlet

TTK4225 - Systemteori, grunnkurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Grunnleggende om kompleks algebra. Laplacetransformasjonen, anvendt på signaler og systemer. Inverstransformasjonen. Egenskaper. Impulsrespons og folding. Transferfunksjon. Manipulering av blokkdigrammer. "s" som derivasjonsoperator. Frekvensrespons og spektrum. Fourierrekke og –transformasjon av signaler og for lineære systemer. Konvergens og eksistens av Fourier- og Laplacetransformasjonene. Fourier som spesialtilfelle av Laplace. Grunnleggende om lineæralgebra: Ligningsystemer, lineærtransformasjoner og egenverdier. Tilstandsromanalyse med vektordifferensiallikninger: Transisjonsmatrise, dekopling, similaritetstransformasjon. Sammenheng med Laplace: Resolventmatrise og transfermatrise. Linearisering av ulineære systemer. Numerisk løsning av vektordifferensialligninger. Kort om analoge filtere.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Grunnleggende kunnskap om modellering og analyse av kontinuerlige dynamiske systemer og signaler basert på differensialligninger og tidsresponser. Grunnleggende kunnskap om matematiske modeller av dynamiske systemer beskrevet av n-te ordens tidsdifferensialligninger. Kjennskap til begreper som vektordifferensialligninger, tilstandsrom og egenverdier. Kjennskap til viktige begreper som impuls- og sprangrespons, poler og nullpunkter, blokkdiagram, tilbakekobling.
Grunnleggende kunnskap om modellering og analyse av kontinuerlige dynamiske systemer basert på transferfunksjoner og frekvensanalyse, og om frekvensrepresentasjon av signaler. Kunnskap om Laplace- og Fourier-transformasjon, og sammenheng mellom dem, anvendt på dynamiske systemer og signaler. Kunnskap om sammenheng mellom tilstandsrommodeller og transferfunksjonsmodeller, og matematisk slektskap mellom signaler og systemer. Kjennskap til de viktigste klasser av signaler og spektral (frekvens-) beskrivelse av slike. Kunnskap om metoder for å analysere stabilitet i lineære systemer.

Ferdighet:
Kunne selvstendig modellere og analysere signalers og dynamiske systemer med algebraiske metoder og numeriske beregninger og simulering ved bruk av MATLAB. Finne tidsrespons vha Laplacetransformasjonen -residuregning og tabell. Kunne elementær analyse av signaler og filterdesign i kontinuerlig tid.

Generell kompetanse:
Kunne tenke på og anvende begrepsapparatet fra systemteori i forskjellige tekniske og ikke-tekniske systemer. Ha bevisste holdninger til hvordan system- og signal-teori kan bidra i møte med andre disipliner.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og regneøvinger. Obligatoriske datamaskinøvinger med bruk av MATLAB.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Karakter fastsettes ved skriftlig eksamen.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Matematikkpensum fra ingeniørhøgskole.

Kursmateriell

Lærebok og notater, kunngjøres på its learning før semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TTK4105 7.5 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 4

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknisk kybernetikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for teknisk kybernetikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU