course-details-portlet

TTK4220 - Dynamikk i sosiale systemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Kurset gir filosofi og verktøy for å kunne modellere og analysere systemer hvor mennesker inngår som "komponenter". Disse verktøy er godt egnet for tverrfaglig arbeid blant annet fordi det kreves moderate matematiske forkunnskaper, men en viss kjennskap til enkle differentialligninger er en fordel. Kurset vil blant annet benytte eksempler fra beslutningsprosesser, politikk, epidemier, motebølger, konkurranse mellom bedrifter og produkter, og mellom medier. Økonomisk dynamikk på samfunnsnivå vil bli særlig vektlagt.
I kurset undervises grunnleggende elementer i de fleste dynamiske systemer, som: nivå- og rate-sammenheng, selvforsterkende og balanserende tilbakekopling, ulineariteter og tilbakekoplingssløyfer med treghet eller tidsforsinkelse. Disse grunnleggende byggesteinene fører til atferd som eksponentiell vekst, S-formet vekst (vekst med metning), innlåsing (lock-in), multiple likevektspunkter, oscillasjoner, oversving. Analyser blir utført med grafiske teknikker og simuleringer.

Læringsutbytte

Kunnskap:
- Å forstå oppførselen til, og de særegne trekk ved, dynamiske systemer hvor mennesker inngår som ”komponenter”.
- Å kjenne til typiske systemkomponenters egenskaper, mulige former for interaksjon mellom slike komponenter når de er koplet sammen og dermed utgjør et system, og de viktigste typer av dynamikk (tidsforløp) som dette gir opphav til.
- Å kjenne til kausaldiagram, blokkdiagram og nivå-rate-diagram.
- Å kjenne til en del typiske og viktige ikke-tekniske systemer (blant annet fra organisasjon, bedrift, gruppe, samfunn, opinion, politikk, medier, økologi, helse, økonomi), hvordan disse modelleres, og hva slags egenskaper de oppviser.

Ferdighet:
- Å kunne beslutte hva som skal inngå i en modell, hvor enkel den kan gjøres uten å miste forklaringskraft, og hvordan den bør avgrenses mot omgivelsene.
- Å beherske grafisk representasjon i form av kausaldiagram, blokkdiagram og nivå-rate-diagram for å modellere og simulere ikke-tekniske dynamiske systemer.
- Å kunne forklare og diskutere systemegenskaper med kolleger ved hjelp av filosofi og verktøy fra denne displinen.

Generell kompetanse:
- Å ha forståelse for eksistensen av, og mekanismene bak, ikke-intuitive (ikke-opplagte) utfall av forskjellige former for tiltak og politikk.
- Å ha styrket sin evne til å tenke kreativt og ”utafor boksen”.
- Å ha styrket sin evne til å arbeide tverrfaglig, å kommunisere med mennesker fra forskjellige faglig bakgrunn om problemer hvor denne måten å tenke på er anvendelig.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, selvstudium, øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

John D. Sterman: “Business Dynamics - Systems Thinking and Modeling for a Complex World”, McGraw-Hill, 2000. Forelesningsnotater.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2019

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 8

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Bedriftsadministrasjon
 • Veg og samferdsel
 • Sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold
 • Tverrfaglige kulturstudier
 • Organisasjon og ledelse
 • Politisk historie
 • Vedlikeholds- og risikoanalyse
 • Industriell økonomi
 • Arkitektur og økonomi
 • Prosjektadministrasjon
 • Organisasjonsteori
 • Teknisk kybernetikk
 • Produksjons- og kvalitetsteknikk - administrative styringssystemer
 • Andre realfag
 • Annen fagbakgrunn
 • Arbeidsliv, historie og samfunn
 • Arkitektur
 • Finansiell økonomi
 • Foretaksøkonomi og administrasjon
 • Historie
 • Idehistorie
 • Kommunikasjon og informasjonsvitenskap
 • Matematikk
 • Mediefag og kommunikasjon
 • Medier og kommunikasjon
 • Medievitenskap
 • Psykologi
 • Realfag
 • Samfunnsfag
 • Samfunnsgeografi
 • Samfunnsøkonomi
 • Samfunnsvitenskapelige fag
 • Samfunnsmedisin og med. sosiologi
 • Sosialantropologi
 • Sosiologi
 • Økonomi og administrasjon
 • Økologi
 • Økonomi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for teknisk kybernetikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 28.11.2019 15:00
Rom Bygning Antall kandidater
SL228 Sluppenvegen 14 1
SL315 Sluppenvegen 14 1
SL111 blå sone Sluppenvegen 14 24
Sommer UTS Skriftlig eksamen 100/100 C
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU