TTK4220 - Dynamikk i sosiale systemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Kurset gir filosofi og verktøy for å kunne modellere og analysere systemer hvor mennesker inngår som "komponenter". Disse verktøy er godt egnet for tverrfaglig arbeid blant annet fordi det kreves moderate matematiske forkunnskaper, men en viss kjennskap til enkle differentialligninger er en fordel. Kurset vil blant annet benytte eksempler fra beslutningsprosesser, politikk, epidemier, motebølger, konkurranse mellom bedrifter og produkter, og mellom medier. Økonomisk dynamikk på samfunnsnivå vil bli særlig vektlagt.
I kurset undervises grunnleggende elementer i de fleste dynamiske systemer, som: nivå- og rate-sammenheng, selvforsterkende og balanserende tilbakekopling, ulineariteter og tilbakekoplingssløyfer med treghet eller tidsforsinkelse. Disse grunnleggende byggesteinene fører til atferd som eksponentiell vekst, S-formet vekst (vekst med metning), innlåsing (lock-in), multiple likevektspunkter, oscillasjoner, oversving. Analyser blir utført med grafiske teknikker og simuleringer.

Læringsutbytte

Kunnskap:
- Å forstå oppførselen til, og de særegne trekk ved, dynamiske systemer hvor mennesker inngår som ”komponenter”.
- Å kjenne til typiske systemkomponenters egenskaper, mulige former for interaksjon mellom slike komponenter når de er koplet sammen og dermed utgjør et system, og de viktigste typer av dynamikk (tidsforløp) som dette gir opphav til.
- Å kjenne til kausaldiagram, blokkdiagram og nivå-rate-diagram.
- Å kjenne til en del typiske og viktige ikke-tekniske systemer (blant annet fra organisasjon, bedrift, gruppe, samfunn, opinion, politikk, medier, økologi, helse, økonomi), hvordan disse modelleres, og hva slags egenskaper de oppviser.

Ferdighet:
- Å kunne beslutte hva som skal inngå i en modell, hvor enkel den kan gjøres uten å miste forklaringskraft, og hvordan den bør avgrenses mot omgivelsene.
- Å beherske grafisk representasjon i form av kausaldiagram, blokkdiagram og nivå-rate-diagram for å modellere og simulere ikke-tekniske dynamiske systemer.
- Å kunne forklare og diskutere systemegenskaper med kolleger ved hjelp av filosofi og verktøy fra denne displinen.

Generell kompetanse:
- Å ha forståelse for eksistensen av, og mekanismene bak, ikke-intuitive (ikke-opplagte) utfall av forskjellige former for tiltak og politikk.
- Å ha styrket sin evne til å tenke kreativt og ”utafor boksen”.
- Å ha styrket sin evne til å arbeide tverrfaglig, å kommunisere med mennesker fra forskjellige faglig bakgrunn om problemer hvor denne måten å tenke på er anvendelig.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, selvstudium, øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

John D. Sterman: “Business Dynamics - Systems Thinking and Modeling for a Complex World”, McGraw-Hill, 2000. Forelesningsnotater.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 15.12.2018 09:00 Storhall del 2 , SL271
Sommer UTS Skriftlig eksamen 100/100 C
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.