course-details-portlet

TTK4175 - Instrumenteringssystemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappeevaluering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 70/100 4 timer
Arbeider 30/100

Faglig innhold

Emnet omfatter oppbygning og tekniske løsninger for instrumenteringssystemer som implementerer regulerings- og sikkerhetsfunksjoner i industrielle anlegg, teknisk sikkerhet og instrumenteringssystemer, industriell kommunikasjon, plattformer for deling av data, pålitelighetsmål for sikkerhetssystemer, krav til håndtering av cyber-sikkerhet for instrumenteringssystemer, regelverk og standarder, prosjektering og dokumentasjon. Kurset gir også praktisk innføring i oppsett av og implementering av styring i industrielle kontroll og sikkerhetsystemer.

Læringsutbytte

Kunnskap: - Inngående kunnskap om konstruksjon av sikkerhetssystemer og systemer for implementering av automatiseringsløsninger. - Kunne selvstendig analysere og lage dokumentasjon for sikkerhets- og automatiseringsløsninger. - Kjennskap om gjeldende krav herunder relevante standarder og regelverk innen fagområdet. - Kunne selvstendig analysere sikkerhetsfunksjoner og vurdere dem opp mot gjeldende krav. - Ha god kunnskap om systemer og detektorer for brann, gas og andre sikkerhetskritiske faktorer. - Grunnleggende kunnskap om installasjon, drift og vedlikehold. Ferdighet: - Være i stand til å tolke og bruke teknisk dokumentasjon i tilknytning til instrumenteringssystemer. - Konfigurere løsninger for sikkerhet og automatisering basert på tilgjengelig utstyr. - Være i stand til å verifisere fysisk installasjon i forhold til tekniske layout- og installasjonstegninger. - Kunne anvende relevante metoder for kvalitetssikring og organisering av prosjekter. Generell kompetanse: - Kommunisere om faglige problemstillinger både med spesialister og allmennheten. - Ha bevisste holdninger til helse, miljø og sikkerhet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, samarbeidslæring, laboratorieøvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen 70% og arbeider 30% (obligatoriske laboratorieøvinger og ett separat gruppearbeid) som må være godkjent for å få gå opp til eksamen. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Eksamen må være bestått for å inngå i vurderingen i de tilfeller bokstavkarakter erstattes med bestått/ikke bestått. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Dersom studenten også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta hele emnet neste studieår. Arbeider som teller med i sluttkarakteren må gjentas.

Hvis skriftelig eksamen gjøres om til hjemmeeksamen vil koden for tillatte hjelpemidler endres fra D til A.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Kompendium utgitt ved Institutt for teknisk kybernetikk. Notater utdelt på forelesning og øvingsopplegg. Labøvingsbeskrivelser.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIE3075 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknisk kybernetikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for teknisk kybernetikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappeevaluering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 70/100

Utlevering
10.06.2022

Innlevering
10.06.2022


09:00


13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 70/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Arbeider 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU