course-details-portlet

TTK4175 - Instrumenteringssystemer og sikkerhet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Gruppeprosjekt+lab 30/100
Skriftlig skoleeksamen 70/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet omfatter oppbygning og tekniske løsninger for instrumenteringssystemer som implementerer regulerings- og sikkerhetsfunksjoner i industrielle anlegg, teknisk sikkerhet og instrumenteringssystemer, industriell kommunikasjon, plattformer for deling av data, pålitelighetsmål for sikkerhetssystemer, krav til håndtering av cyber-sikkerhet for instrumenteringssystemer, regelverk og standarder, prosjektering og dokumentasjon. Kurset gir også praktisk innføring i oppsett av og implementering av styring i industrielle kontroll og sikkerhetsystemer.

Læringsutbytte

Kunnskap: - Inngående kunnskap om konstruksjon av sikkerhetssystemer og systemer for implementering av automatiseringsløsninger. - Kunne selvstendig analysere og lage dokumentasjon for sikkerhets- og automatiseringsløsninger. - Kjennskap om gjeldende krav herunder relevante standarder og regelverk innen fagområdet. - Kunne selvstendig analysere sikkerhetsfunksjoner og vurdere dem opp mot gjeldende krav. - Ha god kunnskap om systemer og detektorer for brann, gas og andre sikkerhetskritiske faktorer. - Grunnleggende kunnskap om installasjon, drift og vedlikehold. Ferdighet: - Være i stand til å tolke og bruke teknisk dokumentasjon i tilknytning til instrumenteringssystemer. - Konfigurere løsninger for sikkerhet og automatisering basert på tilgjengelig utstyr. - Være i stand til å verifisere fysisk installasjon i forhold til tekniske layout- og installasjonstegninger. - Kunne anvende relevante metoder for kvalitetssikring og organisering av prosjekter. Generell kompetanse: - Kommunisere om faglige problemstillinger både med spesialister og allmennheten. - Ha bevisste holdninger til helse, miljø og sikkerhet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, samarbeidslæring, laboratorieøvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Labøvinger

Mer om vurdering

Gruppeprosjekt og labøvinger underveis i semesteret og digital skoleeksamen i slutten av semesteret er grunnlaget for sluttkarakteren i faget. For å kunne gå opp til eksamen må obligatorisk arbeid bestående av laboratorieøvinger være godkjent.

Ved kontinuasjonseksamen kan eksamensformen endres fra skriftlig til muntlig. Dersom studenten får F/Ikke bestått som sluttkarakter etter både ordinær og kontinuasjonseksamen, må studenten ta emnet på nytt i sin helhet.

Kursmateriell

Litteratur (pensum) publiseres på fagets BlackBoard-side og består av artikler, forelesningsnotater, slides og et kompendium. Tematikk fra gruppeprosjekt og labøvinger er også del av pensum.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIE3075 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknisk kybernetikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for teknisk kybernetikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 70/100 D 23.05.2024 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL110 Sluppenvegen 14 35
Vår ORD Gruppeprosjekt+lab 30/100

Innlevering
22.04.2024


23:59

Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 70/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU