TTK4145 - Sanntidsprogrammering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 25/100
Skriftlig eksamen 75/100 4 timer D

Faglig innhold

Programmeringsformalismer for sanntid; POSIX, Ada, Java og Go. Tråder/prosesser, synkronisering og kommunikasjon. Delt variabel-basert synkronisering og ressurskontroll. Feilhåndtering, tilgjengelighet og konsistens. Meldingsbasert synkronisering, CSP og formelle metoder. Praktiske øvinger og prosjekt.

Læringsutbytte

Kunnskap:
- Inngående kjennskap til synkroniseringsmekanismer som semaforer og monitorer.
- Inngående kjennskap til meldingsbasert synkronisering.
- Inngående kjennskap til tråder, prosesser, scheduling og synkronisering i perspektiv av et sanntids operativsystem.
- Inngående kjennskap til vanlige fallgruber ved sanntidsprogrammering.
- Inngående kjennskap til feilhåndtering og feiltoleranse.
- Inngående kjennskap til høytilgjengelighet og konsistens i systemer med flere tråder/prosesser.
- Kjenskap til programmeringsspråkene C, C++, Java, Ada og Go.
- Kjenskap til CSP, Formelle metoder og bruk av analyseverktøy for sanntidssystemer.
Ferdighet:
- Gode ferdigheter i design og utvikling av sanntids programvare herunder både systemer basert på meldingssending og delt variabelsynkronisering.
- Evne til å planlegge og gjennomføre praktisk implementasjon av et programvaresystem av signifikant kompleksitet. (~Noen tusen linjer C-kode).
- Gode ferdigheter i et fritt valgt programmeringsspråk (sannsynligvis C, C++, Java eller ADA).
- Studenten skal kunne forholde seg konstruktivt i sitt design til feilhåndtering og konsistens i systemer med flere deltagere.
Generell kompetanse:
- Gruppesamarbeide.
- IT & Programvareutvikling generelt.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske øvinger/prosjekt.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger
  • Prosjekt

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen 75% og arbeider 25%. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Dersom studenten også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta hele emnet neste studieår. Arbeider som teller med i sluttkarakteren må gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Pensumlitteratur og støttelitteratur oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIE3050 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Gjennomføres digitalt Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Arbeider 25/100
Vår ORD Skriftlig eksamen INSPERA 75/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.