course-details-portlet

TTK4135 - Optimalisering og regulering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Programmeringsoppgaver 20/100
Skriftlig skoleeksamen 80/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet omhandler optimalisering. Kandidatene lærer å formulere optimaliseringsproblemer og løse disse med passende algoritmer og programvare. Optimalitetsbetingelser som Karush-Kuhn-Tucher (KKT) betingelsene diskutere og vilkår for globale og lokale løsninger formuleres og analyseres. Viktige klasser av problemer som lineærprogrammering (LP), kvadratisk programmering (QP) og ulineær programmering (NLP) behandles og benyttes i ulike anvendelser. Emnet inkluderer avansert regulering av dynamiske systemer med vekt på modellprediktiv regulering (MPC).

Læringsutbytte

Kunnskap: - Kunne formulere relevante ingeniørmessige designproblem som et matematisk optimaliseringsproblem. - Kjennskap til problemer som egner seg å løse via optimalisering. - Kunne selvstendig analysere og løse et optimaliseringsproblem: spesielt innen lineærprogrammering (LP), kvadratisk programmering (QP) og ulineær programmering (NP). - Kunne analysere og konstruere regulatorer basert på optimalisering; spesielt basert på modellprediktiv regulering (MPC). - Kjennskap til programvare for løsning av optimaliseringsproblemer. Ferdighet: - Løse optimaliseringsproblem med bruk av Matlab. - Kunne bruke optimalisering i regulatorer, for eksempel i MPC-regulatorer. - Selvstendig gjennomføre mindre optimaliserings-prosjekter. - Kunne analysere problemstillinger og bidra til nytenkning. Generell kompetanse: - Kommunisere om faglige problemstillinger med spesialister i tverrfaglige team. - Ha en bevisst holdning til bruk av optimalisering innen ingeniørfaget.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet er en blanding av forelesninger, regneøvinger, programmeringsoppgaver og en lab-oppgave. 7 av regneøvingene og rapport fra lab-oppgave kreves godkjent.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger
  • Labrapport

Mer om vurdering

Det er to delvurderinger i emnet. Den første er basert på godkjenning av programmeringsoppgaver, og teller 20%. Den andre delvurderingen er avsluttende skriftlig (digital) eksamen, og teller 80%. For at emnet skal være bestått, må begge delvurderingene være bestått.

Det er to obligatoriske arbeidskrav (7 av 10 øvinger, og rapport fra laboratoriearbeid) som må være godkjent.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Utsatt eksamen er i august.

Ved gjentak av ikke-bestått emne må obligatoriske arbeidskrav og begge delvurderinger gjøres på nytt.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIE3030 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for teknisk kybernetikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 80/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Programmeringsoppgaver 20/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 80/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU