TTK4135 - Optimalisering og regulering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 15/100
Semesterprøve 15/100 D
Skriftlig eksamen 70/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet omhandler optimalisering. Kandidatene lærer å formulere optimaliseringsproblemer og løse disse med passende algoritmer og programvare. Optimalitetsbetingelser som Karush-Kuhn-Tucher (KKT) betingelsene diskutere og vilkår for globale og lokale løsninger formuleres og analyseres. Viktige klasser av problemer som lineærprogrammering (LP), kvadratisk programmering (QP) og ulineær programmering (NP) behandles og benyttes i ulike anvendelser.
Emnet inkluderer avansert regulering av dynamiske systemer med vekt på modellprediktiv regulering (MPC).

Læringsutbytte

Kunnskap:
- Kunne formulere relevante ingeniørmessige designproblem som et matematisk optimaliseringsproblem.
- Kjennskap til problemer som egner seg å løse via optimalisering.
- Kunne selvstendig analysere og løse et optimaliseringsproblem: spesielt innen lineærprogrammering (LP), kvadratisk programmering (QP) og ulineær programmering (NP).
- Kunne analysere og konstruere regulatorer basert på optimalisering; spesielt basert på modellprediktiv regulering (MPC).
- Kjennskap til programvare for løsning av optimaliseringsproblemer.

Ferdighet:
- Løse optimaliseringsproblem med bruk av Matlab.
- Kunne bruke optimalisering i regulatorer, for eksempel i MPC-regulatorer.
- Selvstendig gjennomføre mindre optimaliserings-prosjekter.
- Kunne analysere problemstillinger og bidra til nytenkning.

Generell kompetanse:
- Kommunisere om faglige problemstillinger med spesialister i tverrfaglige team.
- Ha en bevisst holdning til bruk av optimalisering innen ingeniørfaget.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet blir en blanding av forelesninger, enkle øvinger og prosjektoppgaver som utføres i grupper på to eller tre. Det er to typer øvinger: regneøvinger som inkluderer bruk av Matlab, og en lab.oppgave knyttet til helikopterlab.
7 av regneøvingene og lab.oppgave kreves godkjent.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen 70%, arbeider (prosjekt) 15% og midtsemesterprøve 15%. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Både prosjekt (15%) og midtsemesterprøve (15%) i tillegg avsluttende eksamen (70%) må tas på nytt ved gjentak av ikke-bestått emne.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIE3030 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Arbeider 15/100
Vår ORD Semesterprøve 15/100 D
Vår ORD Skriftlig eksamen 70/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.