course-details-portlet

TTK4135 - Optimalisering og regulering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 20/100
Skriftlig eksamen 80/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet omhandler optimalisering. Kandidatene lærer å formulere optimaliseringsproblemer og løse disse med passende algoritmer og programvare. Optimalitetsbetingelser som Karush-Kuhn-Tucher (KKT) betingelsene diskutere og vilkår for globale og lokale løsninger formuleres og analyseres. Viktige klasser av problemer som lineærprogrammering (LP), kvadratisk programmering (QP) og ulineær programmering (NP) behandles og benyttes i ulike anvendelser.
Emnet inkluderer avansert regulering av dynamiske systemer med vekt på modellprediktiv regulering (MPC).

Læringsutbytte

Kunnskap:
- Kunne formulere relevante ingeniørmessige designproblem som et matematisk optimaliseringsproblem.
- Kjennskap til problemer som egner seg å løse via optimalisering.
- Kunne selvstendig analysere og løse et optimaliseringsproblem: spesielt innen lineærprogrammering (LP), kvadratisk programmering (QP) og ulineær programmering (NP).
- Kunne analysere og konstruere regulatorer basert på optimalisering; spesielt basert på modellprediktiv regulering (MPC).
- Kjennskap til programvare for løsning av optimaliseringsproblemer.

Ferdighet:
- Løse optimaliseringsproblem med bruk av Matlab.
- Kunne bruke optimalisering i regulatorer, for eksempel i MPC-regulatorer.
- Selvstendig gjennomføre mindre optimaliserings-prosjekter.
- Kunne analysere problemstillinger og bidra til nytenkning.

Generell kompetanse:
- Kommunisere om faglige problemstillinger med spesialister i tverrfaglige team.
- Ha en bevisst holdning til bruk av optimalisering innen ingeniørfaget.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet blir en blanding av forelesninger, enkle øvinger og prosjektoppgaver som utføres i grupper på to eller tre. Det er to typer øvinger: regneøvinger som inkluderer bruk av Matlab, og en lab.oppgave knyttet til helikopterlab.
7 av regneøvingene og lab.oppgave kreves godkjent.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen 80% og arbeider (prosjekt) 20%. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. For at emnet skal være bestått, må alle eksamensdelene vurderes til å ha et nivå som ville ha tilsvart bestått karakter.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Prosjekt (20%) i tillegg avsluttende eksamen (80%) må tas på nytt ved gjentak av ikke-bestått emne.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIE3030 7.5
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 6
Fordypningstimer: 3

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for teknisk kybernetikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Arbeider 20/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 80/100 D 28.05.2021 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU