course-details-portlet

TTK4115 - Lineær systemteori

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 50/100
Hjemmeeksamen 50/100 4 timer

Faglig innhold

Sentrale tema er teori for lineære multivariable systemer, tilstandsrombeskrivelse, diskretisering, kanoniske former og realisasjoner, Lyapunov stabilitet, styrbarhet og observerbarhet, tilstandstilbakekopling, LQ regulator, tilstandsestimering, Kalman filter, beskrivelse av stokastiske prosesser og tilfeldige signaler.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Inngående kunnskap om tilstandsromrepresentasjon og beskrivelse av lineære tidsinvariante systemer i kontinuerlig og diskret tid. Kunnskap om beskrivelse av tilfeldige signaler i lineære systemer. Inngående kunnskap fundamentale begreper som styrbarhet, observerbarhet, og stabilitet for lineære multivariable systemer. God kunnskap om metoder for konstruksjon av multivariable regulartorer for lineære systemer. God kunnskap om algoritmer og metoder for tilstandsestimering i lineære systemer, og bruk av tilstandsestimatorer for tilbakekopling i lineære reguleringssystemer. Kjennskap til linearisering av ulineære systemer og bruk av utvidet Kalman filter for tilstandsestimering i ulineære systemer.

Ferdighet:
Kunne formulere spesifikasjoner og dynamiske modeller som grunnlag for konstruksjon av lineære reguleringssystemer og tilstandsestimatorer som påvirkes av støy og forstyrrelser. Kunne konvertere modeller mellom kontinuerlig og diskret tid, og mellom tilstandsromrepresentasjon og transferfunksjonsmatriser. Kunne konstruere og velge parametre i regulatorer med LQ og polplassering. Kunne konstruere og velge parametre i observere og Kalman filter. Kunne anvende lineær algebra og Matlab for analyse og konstruksjon av lineære reguleringsystemer. Kunne anvende Simulink for Rapid Prototyping av reguleringssystemer, og teste ut eksperimentelt. Kunne anvende Simulink og bruk av S-funksjoner for simulering og utprøving av algoritmer.

Generell kompetanse:
Ha en forståelse for styrken og begrensningene til teoretiske studier i forhold til eksperimentelt arbeid. Systemforståelse, dvs. hvordan delsystemer bestående av maskinvare, programvare, fysiske systemer og mennesker spiller sammen. Ha et grunnlag for fordypning innen avanserte reguleringstekniske metoder.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, en obligatorisk prosjektoppgave, obligatoriske regneøvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen 50% og prosjektoppgave 50%. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. For at emnet skal være bestått, må alle eksamensdelene vurderes til å ha et nivå som ville ha tilsvart bestått karakter.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Dersom studenten også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta hele emnet neste studieår.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIE3015 7.5
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 6
Fordypningstimer: 3

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for teknisk kybernetikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 50/100

Utlevering 30.11.2020

Innlevering 30.11.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU