course-details-portlet

TTK4105 - Reguleringsteknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Matematisk beskrivelse av dynamiske prosesser. Lineære systemer: Differensiallikninger. Tilstandsromanalyse med vektordifferensiallikninger: Transisjonsmatrise, dekopling, kanoniske former. Ulineære systemer og linearisering. Blokkdiagrammer. Laplacetransformasjon. Sammenheng mellom poler/nullpunkter og tidsrespons. Frekvensrespons. Stabilitet av tilbakekoplede systemer. Konstruksjon (syntese) av reguleringssystemer: Regulering for å motvirke forstyrrelser, regulering for å følge referansesignal. Seriekompensasjon med standardregulatorer, foroverkopling og kaskaderegulering. Prosesser styrt av datamaskin (diskret regulering), og litt om digitale filtere.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Grunnleggende kunnskap om matematiske modeller av dynamiske systemer beskrevet av tidsdifferensialligninger. Kjennskap til viktige begreper som tilstansdsrom, linearisering, egenverdier, laplacetransformasjon, tidsrespons, frekvensrespons, transferfunksjon, blokkdiagram, bodediagram, tilbakekobling. Kjennskap til stabilitet i lineære systemer og metoder for å analysere stabilitet i tilbakekoblede systemer med regulator.Kunne designe/syntetisere enkle regulatorer for bruk på prosesser med kjente modeller. Kjenne til de vanligste regulatortypene som er brukt i industrien.

Ferdighet:
Kunne gjennomføre mindre utviklingsprosjekter selvstendig og bidra aktivt i større prosjekter. Kunne selvstendig analysere reguleringstekniske problemstillinger og prosessystemers egenskaper og oppførsel. Kunne designe enkle regulatorer og justere inn disse. Ha grunnlag for videregående kurs i reguleringsteknikk.

Generell kompetanse:
Kommunisere om faglige problemstillinger både med spesialister og allmennheten. Ha bevisste holdninger til hvordan reguleringsteknikk samvirker med andre systemer, både tekniske og ikke-tekniske.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid og regneøvinger. Det gis 8 regneøvinger hvorav 4 forlanges godkjent, samt 3 obligatoriske datamaskinøvinger med bruk av MATLAB og Simulink. På kursets nettside vil det bli lagt ut fortløpende referater fra forelesninger. Som et frivillig pedagogisk hjelpemiddel vil det også bli lagt ut tilleggsinformasjon og støttelitteratur samt modeller og enkle programmer i Matlab.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Karakter fastsettes ved skriftlig eksamen.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Balchen, Andresen, Foss: Reguleringsteknikk, 2016-utgaven.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIE3005 7.5
TTK4225 7.5 01.09.2019
TTK4230 7.5 01.09.2019
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 3
Fordypningstimer: 5

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Klima- og kuldeteknikk - Prosess- og flerfaseteknikk
 • Industriell prosessteknikk
 • Marin kybernetikk
 • Produksjonssystemer
 • Elektronikk
 • Energi- og prosessteknikk
 • Kuldeteknikk
 • Reaktorteknologi
 • Elektroteknikk
 • Industriell økonomi
 • Klima- og kuldeteknikk - Kuldeanlegg og varmepumper
 • Produksjons- og kvalitetsteknikk - Informasjonsteknologi
 • Reservoarsimulering
 • Forbrenningsmotorer
 • Termisk energi - Energi og prosess
 • Prosessautomatisering
 • Hydro- og gassdynamikk
 • Petroleumsteknologi
 • Prosessregulering
 • Kjemiteknikk/Prosessregulering
 • Petroleumsproduksjon
 • Termisk energi og vannkraft
 • Industriell kjemi
 • Teknisk kybernetikk
 • Mekanikk, termo- og fluiddynamikk - varme- og forbrenningsteknikk
 • Kjemisk prosessteknologi
 • Elkraftteknikk
 • Elektrofag
 • Fysikk
 • Marine fag
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for teknisk kybernetikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 C
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU