course-details-portlet

TS500915 - Prosjektledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Prosjekt
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Prosjekt 100/100

Faglig innhold

Emnet omhandler prosjektvalg, prosjektegenskaper og suksesskriterier, identifisering, evaluering og håndtering av usikkerhet og endringer i prosjekter, etablerte planleggingsmetoder som CMP/ PERT, Lean prosjektledelse, interessentanalyse, team aspektet og konflikthåndtering i prosjekter.

Læringsutbytte

Emnet skal gi studentene forståelse av hva et prosjekt er og et grunnlag for utvikling, planlegging, organisering og kontroll av prosjekter, og kunnskap om de etablerte og mindre etablerte teorier og metoder for prosjektledelse. Etter fullført emne: • Studenten skal kunne anvende kunnskap, vurdere usikkerhet i prosjekter, og velge relevant metode for planlegging; • Studenten skal kunne vurdere både de tekniske og de menneskelige /team aspektet i utvikling og gjennomføring av et prosjekt; • Studenten forventes å kunne reflektere kritisk over teorier og metoder innen prosjektplanlegging, og å kunne velge metode og verktøy tilpasset prosjektets egenart. Etter å ha bestått eksamen forventes det at kandidaten kan analysere relevante faglige og forskningsetiske problemer; kan anvende sin kunnskap og ferdigheter på nye områder for å utføre avanserte oppgaver og prosjekter; kan formidle omfattende selvstendig arbeid og terminologi for det faglige feltet prosjektledelse; kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innen prosjektledelse, både med spesialister og allmennheten, kan bidra til nye tanker og innovasjonsprosesser innen prosjektledelse.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset vil være en blanding av forelesninger og arbeid med konkrete case. Den beste måten å jobbe med kurset på er å diskutere konsepter og ideer med andre studenter. Gruppeoppgaver vil bli gitt.

Obligatoriske aktiviteter

  • Oblig

Mer om vurdering

Obligatorisk oppmøte på undervisningsukene. Minst to casestudier i grupper på maksimalt tre må gjennomføres i løpet av undervisningsukene og presenteres i klassen. Rapporten teller 100%. Karakterskala A - F Eksamensregistrering krever at klasseregistrering godkjennes i samme semester. Obligatorisk virksomhet fra forrige semester kan godkjennes av avdelingen. Studenten må ha 80 % oppmøte i kurset for å kunne melde seg opp til eksamen. Spesielle tilfeller vurderes individuelt ved å sende søknad til Studieprogramleder.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Operativ maritim ledelse (830MDO)
Operativ maritim ledelse (MLAKMO)

Forkunnskapskrav

De tekniske vanskene på dette kurset er relativt få. Utfordringen for studentene er å forstå de kvalitative aspektene av hvorfor så mange prosjekter mislykkes i forhold til planene, og å utvikle kritisk tenkning når de skal ta beslutninger. Det forventes derfor at studenten har noe forkunnskaper i introduksjon til prosjektledelse, forkunnskap i introduksjon i risikohåndtering, enten gjennom grunnleggende kurs i dette emnet eller gjennom arbeidserfaring. Det også forventes noe forkunnskap i organisasjon og ledelse.

Kursmateriell

Larson and Grey, 2014. Project management: The Managerial Process. 7th edition. 2. Vitenskapelige artikler og case

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Prosjektadministrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Prosjekt

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Prosjekt 100/100
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Prosjekt

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Prosjekt 100/100

Utlevering
11.05.2022

Innlevering
16.05.2022


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU