course-details-portlet

TS300616 - HRM

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager

Faglig innhold

Introduksjon og utviklingstrekk av personal/HRM som fag

Strategisk HR-aktiviteter 

Endringsledelse

Persepsjon, menneske-maskin

Emosjoners betydning i arbeid

Organisasjonskulturen i multinasjonale selskaper

Kompetanse-, karriere- og lederutvikling

Belastninger i arbeidsmiljøet

Etikk og global ledelse

Organisasjon og ledelse innenfor kulturelt mangfold

Teamtrening

Coaching

Medarbeidersamtale

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

Ha bred forståelse for problemstillinger og verktøy knyttet til planlegging, av menneskelig ressurser i organisasjonen

Kunne beskrive utviklingstrekk innen personal- og ledelsesfaget

Kunne redegjøre for ulike aktiviteter og virkemidler som fremmer utvikling av den menneskelige ressursen

Bruke grunnleggende kunnskap om teorier og modeller i internasjonal ledelse

Forklare hvordan nasjonale kulturer påvirker våre antakelser om hvordan man utøver ledelse.

Bruke kunnskap om viktige etiske, økonomiske, politiske, legale og tekniske omgivelser

Beskrive den kulturelle kontekst som er viktig i internasjonal forretningsvirksomhet

Bruke vitenskapelig metodikk og arbeidsmåter til utvikling av skriftlige rapporter.

Selvstendig oppdatere sin kunnskap innen fagområdet, både gjennom litteratursøk, kontakt med fagmiljøer og ved revisjon av egen praksis

   

Læringsutbytte - Ferdigheter:

Kan beskrive hvordan man anvender ulike seleksjonsmetoder i ansettelser

Kunne bruke kunnskap og ferdigheter til å formulere og bidra til å implementere organisasjons og HRM strategier tilpasset internasjonale organisasjoner

Vise betydningen av kulturell intelligens og hvordan du kan unngå fallgruvene når du utøver ledelse

Gi eksempler på fellene man kan bli fanget i når man utvikler kompetanse og overføring av kunnskap på tvers av landegrensene.

   

Læringsutbytte - Kompetanse:

Kan reflektere over hvordan HRM-relaterte spørsmål kommer til uttrykk i arbeids- og samfunnslivviser innsikt i fag- og yrkesetiske problemsstillinger

Inneha kunnskap om forskning innen HRM

Kan planlegge og gjennomføre innovative HRM prosesser

Ha forståelse for kompleksiteten og utfordringene i forbindelse med internasjonal organisering av virksomheter

Evne til å se hvordan fokus på etikk, sosialt ansvar og miljø kan skape langsiktige konkurransefortrinn

Kompetanse til å delta aktivt i faglige diskusjoner og ha evne til å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre 

Evne til å formidle faglig informasjon både skriftlig og muntlig

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger av fagpersonell og gjesteforelesere fra næringslivet. Case gjennomgang.   

Obligatoriske arbeidskrav:

Innlevering av inntil to obligatoriske besvarelser som kan skrives i gruppe. Besvarelsen må være godkjent for å få anledning til å ta eksamen. Det kreves minimum 80% fremmøte i den timeplanfestede undervisningen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Eksamen leveres digitalt i INSPERA.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Shipping management (432SM)

Forkunnskapskrav

Kompetanse tilsvarende første 2 år av studieprogrammet shipping management, eller tilsvarende kompetanse.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Organisasjon og ledelse
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 18.05.2021

Innlevering 21.05.2021

Utlevering 12:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU