TS300414 - Prosjektledelse 3

Om emnet

Faglig innhold

Organisering og ledelse i prosjekter

Makt og innflytelse

Den funksjonelle prosjektorganisasjon

Den selvstendige prosjektorganisasjon

Matriseorganisasjonen

Roller og ansvar

Rollen som prosjekteier

Prosjektlederrollen

Prosjektleders ansvar

Effektive team

Motivasjon

Håndtering av interessenter

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

forstå viktige regler og prinsipper for oppbygging av en effektiv prosjektorganisasjon

redegjøre for en vanlig organisering av prosjektorganisasjoner i maritim næring

vise grunnleggende forståelse for nødvendig kompetanse som kreves for å gjennomføre et prosjekt i maritim næring

selvstendig oppdatere sin kunnskap innen fagområdet, både gjennom litteratursøk, kontakt med fagmiljøer og ved revisjon av egen praksis

     

Læringsutbytte - Ferdigheter:

gi en detaljert oversikt over hva slags aktivitet og oppgaver som inngår i en prosjektorganisasjon

forklare inngående hva som er suksesskriteriene for en effektiv prosjektorganisasjon

kunne identifisere hvilke aktiviteter som er nødvendig for å produsere, evaluere og godkjenne produktet.

gjennomføre estimeringsprosesser, eventuelt hente inn markedsinformasjon som sammenstilles i en kostnadskalkyle for prosjektet

    

Læringsutbytte - Kompetanse:

evne til å vurdere miljømessige, etiske og økonomiske konsekvenser av en prosjekt i et lokalt og globalt perspektiv og kunne realisere denne kunnskapen gjennom sin videre yrkeskarriere

delta aktivt i faglige diskusjoner og ha evne til å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre og bidra til utvikling av god praksis innenfor fagområdet

evne til å formidle faglig informasjon både skriftlig og muntlig

kunnskaper omkring tilrettelegging for nytenkning og innovasjonsprosesser

Læringsformer og aktiviteter

Obligatoriske arbeidskrav:

1. obligatorisk innlevering må være godkjent for å gå opp til eksamen. Bestemmelse om innhold, tidsrom og innlevering av gruppearbeidet gis av faglærer, og besvarelsen skal være innlevert til angitt dato.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

3 timers eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Shipping management (432SM)

Forkunnskapskrav

Kompetanse tilsvarende første 2 år av studiet shipping og logistikk

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.