TS200114 - Prosjektledelse II

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 40/100 3 timer
Mappevurdering 60/100

Faglig innhold

Prosjektet som arbeidsform og ledelsesverktøy

Planlegging og håndtering av usikkerhet

Oppfølgingen av prosjektet og læring gjennom prosjektarbeid

Metoder og teknikker for planlegging og oppfølging

Vurdering av konsepter i tidlig fase

Prosjektøkonomi

Risiko i prosjekter

Modeller for prosjektgjennomføring

Lederskap og teamarbeid i prosjektet

Den prosjektorienterte virksomheten

Erfaringsoverføring i og mellom prosjekter

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

dokumentere kjennskap til de prosesser, verktøy, metoder og begreper som inngår i prosjektledelse i offshore næringen.

dokumentere kunnskap om hvordan et prosjekt kan defineres bredt mht. mål, kjennetegn, innhold, omfang, varighet, kostnad, interessenter.

gjenkjenne begreper som målformulering, planlegging, organisering, gjennomføring, oppfølging, styring, risikovurdering

gjenkjenne både etablerte prinsipper i prosjektfaget og kunnskapsfronten

      

Læringsutbytte - Ferdigheter:

planlegge, følge opp og lede større internasjonal prosjekter, og være konstruktiv deltaker i prosjekter

reflektere rundt ledelse av prosjektorienterte virksomheter, inkludert sammenhengen mellom enkeltprosjekter, organisasjonens prosjektportefølje og overordnede mål

anvende tilpassede teknikker, metoder og verktøy for effektiv gjennomføring av prosjekter. 

     

Læringsutbytte - Kompetanse:

forståelse for prosjektarbeidsformens rolle i forhold til organisasjoner og samfunn, samt kunne reflektere over etiske problemstillinger knyttet til internasjonale prosjekter.

Forståelse for hva det vil si å jobbe i et team hvor man skal vise respekt for de andre teammedlemmenes kunnskaper, meninger, roller og personlighet

Evne til å kunne delta aktivt i faglige diskusjoner og ha evne til å dele sin kunnskap og erfaringer med andre og bidra til utvikling av god praksis

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesning, gruppeøvinger.       

Obligatoriske arbeidskrav:

Innlevering av to obligatoriske gruppearbeider i løpet av semesteret

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

3 timers individuell skoleeksamen (40%)

Mappen (60%)

Studentene skal utarbeide 2 gruppearbeider som samles i en mappe. Gruppearbeidet inngår i vurderingen, og deltakerne i hver gruppe får samme karakter.  Både eksamen og mappe må bestås.Utsatt eksamen (=Ny og utsatt eksamen):Det er mulig å ta skriftlig 3 timers skoleeksamen som utsatt eksamen.Dersom ei gruppe ikke har fått ståkarakter på en eller flere av besvarelsene i mappen, kan gruppen, under forutsetning av at alle gruppemedlemmene er enige, få levere inn ei mappe med forbedrete arbeider ved ny og utsatt eksamen. Hvis studenten venter til neste ordinære eksamen må ny oppgave løses.Studenten har rett til utsatt eksamen bare i den delen studenten har hatt gyldig fravær eller har strøket. Utsatt eksamen skjer i perioden for utsatt eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Shipping management (432SM)

Forkunnskapskrav

TS100214 Styring maritime prosjekt

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 40/100 13.12.2017 09:00 Gymsal
Høst ORD Mappevurdering 60/100

Innlevering
23.11.2017

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.