TS101011 - Sjøforsikring

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 3 timer F

Faglig innhold

Sjøloven

Sjøsikkerhetsloven

 P&I forsikring

Transportforsikring

Kaskoforsikring

Forsikringens omfang

Forsikringstakers og sikredes forhold

Assurandørens erstatningsansvar

Erstatningsoppgjøret

Premie

Medforsikring

Forholdet mellom hoved- og ko-assurandør

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

dokumentere god kunnskap innen sjøforsikring og sjørett

dokumentere innsikt og forståelse av forsikringsavtaler, lover, regler som gjelder sjøforsikring

selvstendig oppdatere sin kunnskap innen fagområdet, både gjennom litteratursøk, kontakt med fagmiljøer og ved revisjon av egen praksis

  

Læringsutbytte - Ferdigheter:

beskrive inngående de forskjellige forsikringstyper - dekning og begrensning.

arbeide selvstendig og løse enkle havarioppgjør innen fagområdene kasko og P&I

lese og vurdere riktigheten av mer kompliserte forsikringsoppgjør.

  

Læringsutbytte - Kompetanse:

evne til å vurdere miljømessige, etiske og økonomiske konsekvenser av sjøtransport i et globalt perspektiv og kunne realisere denne kunnskapen gjennom sin videre yrkeskarriere

evne til å delta aktivt i faglige diskusjoner og ha evne til å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre og bidra til utvikling av god praksis innenfor fagområdet

evne til å formidle faglig informasjon både skriftlig og muntlig

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger, og oppgaveløsning   

Obligatoriske arbeidskrav:

 Innlevering av inntil tre obligatoriske gruppearbeider i løpet av semesteret

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

3 timers skriftlig eksamen.
Tillatte hjelpemidler til eksamen: Lovsamling.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Nautikk (353MN)
Nautikk (353YV)
Shipping Management (SL432)
Shipping management (432SM)
Shippingledelse (SØ160)

Forkunnskapskrav

Som for studiet

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 F 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.