course-details-portlet

TS100419 - Sjøforsikring/ Maritime avtaler og kontraktsrett

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 3 timer F

Faglig innhold

Sjøloven, Sjøsikkerhetsloven P&I forsikring, Transportforsikring, Kaskoforsikring Forsikringens omfang, Forsikringstakers og sikredes forhold Assurandørens erstatningsansvar Premie - Erstatningsoppgjøret Medforsikring, Forholdet mellom hoved- og ko-assurandør Innføring i juridisk metode Avtalerettens særpreg, vilkårene for at en avtale er sluttet, ugyldige avtaler, avtaleinngåelse ved fullmakt. Kontraktsrettens særpreg hva det innebærer at det er inngått en bindende avtale, hvilke rettigheter og plikter har partene i et kontraktsforhold, hvilke sanksjoner som står til partene disposisjon ved mislighold

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

 • dokumentere god kunnskap rundt metodikken en skal bruke for å løse juridiske problemer
 • dokumentere god kunnskap og forståelse av de lover og regler som skal til før en kontrakt er bindene
 • bruke juridisk, vitenskapelig metodikk og arbeidsmåter til utvikling av skriftlige rapporter
 • dokumentere god kunnskap innen sjøforsikring og sjørett
 • dokumentere innsikt og forståelse av forsikringsavtaler, lover, regler som gjelder sjøforsikring selvstendig oppdatere sin kunnskap innen fagområdet, både gjennom litteratursøk, kontakt med fagmiljøer og ved revisjon av egen praksis

 • Læringsutbytte - Ferdigheter:

 • beskrive inngående de forskjellige forsikringstyper - dekning og begrensning
 • arbeide selvstendig og løse enkle havarioppgjør innen fagområdene kasko og P&I lese og vurdere riktigheten av mer kompliserte forsikringsoppgjør
 • forklare avtalerettens hovedprinsipper herunder vilkårene for at en avtale er sluttet, ugyldige avtaler og avtaleinngåelse ved fullmakt forklare hva det innebærer at det er inngått en bindende avtale, dvs. hvilke rettigheter og plikter partene har i et kontraktsforhold, herunder forklare hvilke sanksjoner som står til partene disposisjon ved mislighold, endringer i partenes ytelser etter at kontrakt er inngått, prestasjonshindringer mv.

 • Læringsutbytte - Kompetanse:

 • evne til å vurdere miljømessige, etiske og økonomiske konsekvenser av sjøtransport i et globalt perspektiv og kunne realisere denne kunnskapen gjennom sin videre yrkeskarriere
 • evne til å vurdere om en avtale som er inngått er bindene etter gjeldene regler
 • hvilke rettigheter og plikter partene har i et kontraktsforhold samt hvilke sanksjoner som står til partene disposisjon ved mislighold endringer i partenes ytelser etter at kontrakt er inngått
 • evne til å delta aktivt i faglige diskusjoner og ha evne til å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre og bidra til utvikling av god praksis innenfor fagområdet evne til å formidle faglig informasjon både skriftlig og muntlig

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogical methods: Lecture.

Mer om vurdering

3 timer skriftlig skoleeksamen.

Ny- og utsatt eksamen arrangeres påfølgende semester.

Kursmateriell

Vil bli informert om ved studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Nautikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 F 21.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
G132 Gnisten/Fagskolen 1
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 F INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU