course-details-portlet

TPK5170 - Design og pålitelighetsvurdering av digitaliserte sikkerhetssystemer

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

Dette kurset fokuserer på anvendelsen av standarder som rammeverk for design, drift og pålitelighetsvurdering av kritiske systemer. Hovedfokus er lagt på standarder for tekniske systemer som benytter elektrisk/elektronisk/programmerbar logisk styring for å hindre eller stanse videre eskalering av farlige situasjoner som kan oppstå i forbindelse med eksempelvis prosessanlegg, maskineri, styring av tog, systemer for å styre flytrafikk, systemer for kritisk infrastruktur og systemer montert i biler. Hvilke systemer som brukes som eksempler vil variere litt fra år til år.

Kurset introduserer viktige begrep og metoder i standarder som IEC 61508, og utvalgte standarder som er basert på denne og som brukes innenfor ulike sektorer. Spesifikke tema som belyses er formål med standardene, fortolkning av begrep som brukes, livssyklusfaser og planlegging og styring i forhold til disse, metoder for pålitelighetsvurdering for kritiske funksjoner (høy-demand, lav-demand). Valg av metode for pålitelighetsvurdering og mål for pålitelighet i forhold til driftsbetingelser og krav diskuteres også. Det kan gjøres noen justeringer fra år til år for hvor stor vekt de enkelte temaene får.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studentene skal få kunnskap som kreves for å forstå sentrale standarder, refererte metoder, og når de ulike standardene kommer til anvendelse. Studenten skal forstå hva som kan være styrker og svakheter ved valg av ulike metoder for å bestemme krav til og vurdere RAMS egenskapene til et system. Kunnskapen skal gi studenten relevant basis som for å inngå som en sikkerhets- eller RAMS ingeniør. (RAMS=Reliability, availability, maintenance, and safety)

Ferdigheter:

Studenten skal lære seg å identifisere behov for analyser (av betydning for RAMS) og i hovedtrekk forstå hvordan disse gjennomføres i design og etter at systemene er i driftssatt. Studentene skal også kunne identifisere relevante standarder utfra myndighetskrav.

Generell kompetanse:

Forstå RAMS som et viktig element av aktiviteter som foregår innenfor industri og offentlige etater.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger:

Brukes til å gjennomgå sentrale begrep og metoder innenfor de oppgitte temaene. Det legges også opp til noe gruppearbeid, og om nødvendig lånes noe tid fra øvingstimene for dette formålet.

Øvinger:

Øvinger med innlevering. For adgang til avsluttende eksamen kreves beståtte obligatoriske øvinger.

Selvstudium:

Dette inkluderer å forberede seg til forelesningene og studere det som har vært gjennomgått i etterkant. Andre opplysninger: Undervisning, øvingsarbeid og eksamen blir gitt på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Skriftlig eksamen teller 100% for karakter i emnet.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Forkunnskapskrav

TPK4120 Industriell sikkerhet og pålitelighet eller tilsvarende forkunnskaper.

Kursmateriell

Teori: Reliability of Safety-Critical Systems: Theory and Applications Wiley, Marvin Rausand, ISBN: 978-1-118-11272-4, 466 pages, March 2014. Standarder og anvendelse av disse: Det vil også være noe tilleggslitteratur i form av utvalgte deler fra standarder, rapporter og artikler. Universitetets tilgang til standarder benyttes. Dette oppgis i forbindelse med de aktuelle forelesningene.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU