course-details-portlet

TPK4141 - Innovasjon, design og produksjon 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 1 semestre A

Faglig innhold

Innovasjon, design og produksjon 1 (IDP1) er et emne som stiller store krav til studentenes evne til å omsette teori og metode for å utvikle unike løsninger innenfor organisasjonen Revolve NTNU. IDP1 skal bidra til utvikling av kompetanse og forbedre refleksjon og læringsutbytte av vervet i organisasjonen. Emnet fokuserer på prosjektplanlegging, prosjektgjennomføring, prosesser, pålitelighets- og vedlikeholdsanalyser, problemidentifikasjon, konseptutvikling og identifikasjon av suksesskriterier. Emnet tar også sikte på å øke studentens forståelse og evne til å knytte til seg samarbeidspartnere for å realisere utviklingsprosjekter.

Gjennom utstrakt praksis i Revolve NTNU, forelesninger og øvinger, tar IDP1 sikte på å gi studentene et grunnlag for å drive vellykket entrepenørskap og innovasjon.

Emnet skal sikre at studenten får mest mulig læringsutbytte av sine erfaringer i organisasjonen ved å knytte dette opp mot studentens studieretning og relevant teori. Emnet setter fokus på samarbeid, spesifikk konfliktløsning og arbeid i team, samt det å gi og motta tilbakemeldinger.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Studenten skal lære hvordan å gjennomføre tidligfasen i et prosjektarbeid i tverrfaglige team.
Ferdigheter:
Kjennskap til konsept- og produktutviklings-prosesser og metoder.
Se teknologiske løsninger i forskjellige sammenhenger.
Forstå sammenhengen mellom relevant teori og praktisk konsept- og produktutvikling.
Kritisk og kreativt identifisere, formulere og håndtere komplekse problemstillinger og utvikle innovative og smarte løsninger for problemer.
Kommunikasjon med næringsliv i en profesjonell setting.
Generell kompetanse:
Forstå hvordan det er å jobbe i et høyteknologisk ingeniørbedrift med tverrfaglige disipliner for å oppnå et felles mål.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen baseres på individuell veiledning, forelesning, gruppearbeid og en obligatorisk, avsluttende prosjektoppgave. Aktiviteter er videre spesifisert under. Oppfølging av obligatoriske aktiviteter i emnet vil gjøres av fagansvarlig.

Obligatoriske aktiviteter:

- Utarbeidelse av tidsplan for høstsemesteret, inkludert redegjørelse og definisjon av kritiske faser og milepæler for prosjektet/ansvarsområdet. Planen skal godkjennes av fagansvarlig.

- To øvinger i løpet av semesteret, som beskriver studentens fremgang i forhold til oppsatt plan.

- Innlevering av prosjektoppgave ved semesterslutt:

- Problemdefinisjon

- Arbeidsmetodikk, rammer for samarbeid med gruppen og oppfølging

- Relevant teori og kunnskapsinnhenting. Redegjørelse om hvordan studenten har tilegnet seg nødvendig teoretisk grunnlag for å gjennomføre sitt ansvarsområde.

- Beskrivelse av konseptfasen, evaluering av arbeidsmetode. Redegjøre for beslutningsgrunnlag, konsepter og konklusjon.

- Læringsutbytte og refleksjon rundt prosjektets forløp i perioden. Vurdering av samarbeid og kommunikasjon og kommunikasjonsmetoder.

Andre aktiviteter i emnet:
Emnet inneholder seminar, ekskursjoner og eventuell annen organisert undervisning, der det legges vekt på prosjektarbeid, innovasjon, produktutvikling, ledelse og økonomi.

Oppfølging av planlegging og progresjon gjøres av fagansvarlig. Studenten skaffer seg nødvendig fagstoff på egenhånd.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet ved gjentak av emnet dersom det ikke har vært vesentlige endringer i opplegget senere.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

De som tas opp til emnet, skal ha verv i Revolve NTNU det semesteret emnet tas.

Kursmateriell

David Midgley: The Innovation Manual: Integrated Strategies and Practical Tools for Bringing Value Innovation to the Market, John Wiley, 2009.

Benjamin Blanchard: Systems Engineering and analysis (5th ed), Prentice-Hall 2010.

Annen litteratur spesifiseres ved studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2019

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 8

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Maskinkonstruksjon og materialteknikk - Produktutvikling
  • Maskinkonstruksjon - driftssikkerhet
  • Entreprenørskap
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 A

Innlevering 21.12.2019

Innlevering 23:59

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU