course-details-portlet

TPG4210 - Boreteknologi 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Prosessbeskrivelse: Utstyr og metode for boring, komponenter, sammenstilling og arrangement. Prosessanalyse: Heising, pumping og rotasjon, komponent- og systembelastning, dimensjonering, sikkerhetsfaktorer. Styring av borehullet. Belastinger på borestrengen, borestrengdimensjonering (statisk og dynamisk), kritiske svingninger. Sirkulere boreslam, utfordring i prosessen - trykk i sedimentære formasjoner, stabilisere hullet med fôringsrør og trykkontrollutstyr, boreslam, hydraulisk optimalisering, fôringsrør, fôringsrøranalyse, belastninger samt dimensjonering av boreriggen, borestrengen/borekronen og boreslammet.

Læringsutbytte

Ingress:
Emnet er et petroleumteknisk grunnfag for boring etter olje og gass med vertikale hull som tema, i trykksatte (sediment-) formasjoner offshore og onshore. Boreprosessen settes inn i en helhetlig petroleumteknisk og -økonomisk sammenheng. Emnet gir kompetanse tilstrekkelig til å planlegge et ordinært borehull av den aktuelle type og gjennomføre boringen.

Kunnskaper:
Basisinnsikt i alle forhold som vedrører planlegging av en ordinær boreprosess og gjennomføring av boringen.

Ferdigheter:
Kan lage plan og gjøre alle relevante beregninger for et ordinært borehull, inkludert bruk av programmeringsverktøy.

Generell kompetanse:
Emnet kvalifiserer som grunnlag for spesialisering på mastergradsnivå innen petroleumsteknologi/dypboringsteknikk.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid i øvingstimene, problem- og beslutningsorientert (PBL). Dialog om beslutningsvalg og problemløsning. Obligatoriske øvinger. Øvingsarbeider inkluderer også bruk av programmeringsverktøy. Emnet foreleses på engelsk. Emneevaluering skjer ved bruk av referansegruppe.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIG4075 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Petroleumsteknologi - Dypboringsteknikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for geovitenskap og petroleum

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 18.05.2021

Innlevering 18.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU