TN101608 - Havneoperasjoner

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 40/100 3 timer D
Mappevurdering 60/100

Faglig innhold

Beskrivelse av forskjellige havner

Havneutvikling og utvikling av terminaloperasjoner

Hvordan ny skipsteknologi påvirker utviklingen i havnene

Sjøoperasjon, aktiviteter og personer involvert i sjøoperasjon og skipets ankomst - innenlandstransporten som et alternativ/supplement til sjøtransporten

Havneadministrasjon, eierskap og ledelse - eierskap og administrasjon - havneeffektivitet og sikkerhet

Havnepolitikk

Last og lastehåndtering

Havnearbeidere og deres arbeidsvilkår

Tid i havn og effektiv lastehåndtering

Utvikling

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

forklare havnens betydning for den økonomiske utviklingen

forklare havnens rolle i utviklingen av internasjonal handel og den globale utvikling

beskrive hva som kreves av en havn for å være funksjonell, effektiv og konkurransedyktig.

bruke vitenskapelig metodikk og arbeidsmåter til utvikling av skriftlige rapporter.

selvstendig oppdatere sin kunnskap innen fagområdet, både gjennom litteratursøk, kontakt med fagmiljøer og ved revisjon av egen praksis

  

Læringsutbytte - Ferdigheter:

gi en beskrivelse av moderne havneutvikling og utvikling av terminaloperasjoner

gi en grundig redegjørelse for hvordan ny skipsteknologi påvirker utviklingen i havnene

beskrive detaljert hvilke utfordringer man kan stå over for av miljømessige spørsmål ved etablering og drift av en ny havn

vise at man behersker fagets emner gjennom skriftlige rapporter og muntlige presentasjoner

  

Læringsutbytte - Kompetanse:

evne til å vurdere miljømessige, etiske og økonomiske konsekvenser av havnedrift i et lokalt og regionalt perspektiv og kunne realisere denne kunnskapen gjennom sin videre yrkeskarriere

kompetanse til å delta aktivt i faglige diskusjoner og ha evne til å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre og bidra til utvikling av god praksis innenfor fagområdet

evne til å formidle faglig informasjon både skriftlig og muntlig

kunnskaper omkring tilrettelegging for nytenkning og innovasjonsprosesser

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesning - gruppearbeide - selvstudium   

Obligatoriske arbeidskrav:

Bestemmelse om innhold, omfang, tidsrom og innlevering for gruppearbeidene gis av faglærer, men det skal være en muntlig presentasjon av arbeidene på maks 10 minutt, og besvarelsen skal være innlevert til angitt dato.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Mappe (60%)

3 timers individuell skriftlig eksamen (40%)

Kandidaten skal utarbeide 2 gruppearbeider som samles i en mappe. Gruppearbeidet inngår i vurderingen, og deltakerne i hver gruppe får samme karakter. I tillegg vurderes kandidaten på grunnlag av en 3 timers individuell skoleeksamen. Begge delene må bestås.Utsatt eksamen (=Ny og utsatt eksamen):Det er mulig å ta skriftlig 3 timers skoleeksamen som ny og utsatt eksamen.Dersom ei gruppe ikke har fått ståkarakter på en eller flere av besvarelsene i mappen, kan gruppen, under forutsetning av at alle gruppemedlemmene er enige, få levere inn ei mappe med forbedrete arbeider ved ny og utsatt eksamen.Studenten har rett til utsatt eksamen bare i den delen studenten har hatt gyldig fravær eller har strøket. Utsatt eksamen skjer i perioden for utsatt eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Shipping Management (SL432)
Shipping management (432SM)
Shippingledelse (SØ160)

Forkunnskapskrav

Studiets opptakskrav

KursmateriellTillegg:

Kompendie som kjøpes i klassen

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 40/100 D 09:00
Vår ORD Mappevurdering 60/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.