course-details-portlet

TN100119 - Sjø og havneoperasjoner

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappevurdering 40/100
Hjemmeeksamen 60/100 3 timer

Faglig innhold

Beskrivelse av forskjellige havner, skipstyper, skrog og utrustning
Havneutvikling og utvikling av terminaloperasjoner
Hvordan ny skipsteknologi påvirker utviklingen i havnene
Sjøoperasjon, aktiviteter og personer involvert i sjøoperasjon og skipets ankomst - innenlandstransporten som et alternativ/supplement til sjøtransporten
Havneadministrasjon, eierskap og ledelse - eierskap og administrasjon - havneeffektivitet og sikkerhet
Havnepolitikk
Offentlig tilsyn med skip, klassifisering
Innføring i Marpol, Solas og lastelinjekonvensjonen
Last og lastehåndtering
Havnearbeidere og deres arbeidsvilkår
Tid i havn og effektiv lastehåndtering

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

forklare havnens betydning for den økonomiske utviklingen
forklare havnens rolle i utviklingen av internasjonal handel og den globale utvikling
beskrive hva som kreves av en havn for å være funksjonell, effektiv og konkurransedyktig.
kjenne til et skips konstruksjon og utrustning av skip og føring av last, den teknologiske utviklinga innenfor fagområdet og ha kunnskap om samfunnsmessige-, miljømessige-, sikkerhetsmessige-, etiske og økonomiske konsekvenser knyttet til fagområdet
bruke vitenskapelig metodikk og arbeidsmåter til utvikling av skriftlige rapporter.
selvstendig oppdatere sin kunnskap innen fagområdet, både gjennom litteratursøk, kontakt med fagmiljøer og ved revisjon av egen praksis

Læringsutbytte - Ferdigheter:

gi en beskrivelse av moderne havneutvikling og utvikling av terminaloperasjoner
gi en grundig redegjørelse for hvordan ny skipsteknologi påvirker utviklingen i havnene
gjøre rede for internasjonale og nasjonale regler, koder angående bygging og utrustning av skip
gjøre rede for begrep knyttet til beskrivelse av fartøys dimensjoner og form kunne, gitt et skips anvendelsesområde,
beskrive oppbygging av de viktigste elementer som skroget består av og utrustning av et fartøy
beskrive detaljert hvilke utfordringer man kan stå over for av miljømessige spørsmål ved etablering og drift av en ny havn
vise at man behersker fagets emner gjennom skriftlige rapporter og muntlige presentasjoner

Læringsutbytte - Kompetanse:

evne til å vurdere miljømessige, etiske og økonomiske konsekvenser av havnedrift og drift av skip i et lokalt og regionalt perspektiv og kunne realisere denne kunnskapen gjennom sin videre yrkeskarriere kompetanse til å delta aktivt i faglige diskusjoner og ha evne til å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre og bidra til utvikling av god praksis innenfor fagområdet
evne til å formidle faglig informasjon både skriftlig og muntlig kunnskaper omkring tilrettelegging for nytenkning og innovasjonsprosesser

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger, individuelle øvinger

Mer om vurdering

•Mappe (40%)
•3 timers individuell skriftlig eksamen (60%)

Kandidaten skal utarbeide 2 gruppearbeider som samles i en mappe. Gruppearbeidet inngår i vurderingen, og deltakerne i hver gruppe får samme karakter. I tillegg vurderes kandidaten på grunnlag av en 3 timers individuell skoleeksamen. Begge delene må bestås.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Nautikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappevurdering 40/100

Utlevering
09.12.2020

Innlevering
16.12.2020


16:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 60/100

Utlevering
18.12.2020

Innlevering
18.12.2020


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Mappevurdering 40/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Skriftlig eksamen 60/100 E 01.06.2021 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU