course-details-portlet

TN100119 - Sjø og havneoperasjoner

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappevurdering 40/100
Skriftlig skoleeksamen 60/100 3 timer E

Faglig innhold

Beskrivelse av forskjellige havner, skipstyper, skrog og utrustning Havneutvikling og utvikling av terminaloperasjoner Hvordan ny skipsteknologi påvirker utviklingen i havnene Sjøoperasjon, aktiviteter og personer involvert i sjøoperasjon og skipets ankomst - innenlandstransporten som et alternativ/supplement til sjøtransporten Havneadministrasjon, eierskap og ledelse - eierskap og administrasjon - havneeffektivitet og sikkerhet Havnepolitikk Offentlig tilsyn med skip, klassifisering Innføring i Marpol, Solas og lastelinjekonvensjonen Last og lastehåndtering Havnearbeidere og deres arbeidsvilkår Tid i havn og effektiv lastehåndtering

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap: forklare havnens betydning for den økonomiske utviklingen forklare havnens rolle i utviklingen av internasjonal handel og den globale utvikling beskrive hva som kreves av en havn for å være funksjonell, effektiv og konkurransedyktig. kjenne til et skips konstruksjon og utrustning av skip og føring av last, den teknologiske utviklinga innenfor fagområdet og ha kunnskap om samfunnsmessige-, miljømessige-, sikkerhetsmessige-, etiske og økonomiske konsekvenser knyttet til fagområdet bruke vitenskapelig metodikk og arbeidsmåter til utvikling av skriftlige rapporter. selvstendig oppdatere sin kunnskap innen fagområdet, både gjennom litteratursøk, kontakt med fagmiljøer og ved revisjon av egen praksis Læringsutbytte - Ferdigheter: gi en beskrivelse av moderne havneutvikling og utvikling av terminaloperasjoner gi en grundig redegjørelse for hvordan ny skipsteknologi påvirker utviklingen i havnene gjøre rede for internasjonale og nasjonale regler, koder angående bygging og utrustning av skip gjøre rede for begrep knyttet til beskrivelse av fartøys dimensjoner og form kunne, gitt et skips anvendelsesområde, beskrive oppbygging av de viktigste elementer som skroget består av og utrustning av et fartøy beskrive detaljert hvilke utfordringer man kan stå over for av miljømessige spørsmål ved etablering og drift av en ny havn vise at man behersker fagets emner gjennom skriftlige rapporter og muntlige presentasjoner Læringsutbytte - Kompetanse: evne til å vurdere miljømessige, etiske og økonomiske konsekvenser av havnedrift og drift av skip i et lokalt og regionalt perspektiv og kunne realisere denne kunnskapen gjennom sin videre yrkeskarriere kompetanse til å delta aktivt i faglige diskusjoner og ha evne til å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre og bidra til utvikling av god praksis innenfor fagområdet evne til å formidle faglig informasjon både skriftlig og muntlig kunnskaper omkring tilrettelegging for nytenkning og innovasjonsprosesser

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder: Forelesninger, individuelle øvinger

Mer om vurdering

Mappe (40%) +3 timers individuell skriftlig eksamen (60%).

Kandidaten skal utarbeide 2 gruppearbeider som samles i en mappe. Gruppearbeidet inngår i vurderingen, og deltakerne i hver gruppe får samme karakter. I tillegg vurderes kandidaten på grunnlag av en 3 timers individuell skoleeksamen. Begge delene må bestås.

Kursmateriell

Vil bli informert om ved studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Nautikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappevurdering 40/100

Utlevering
28.11.2022

Innlevering
02.12.2022


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 60/100 E 09.12.2022 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
G325 Gnisten/Fagskolen 0
G331 Gnisten/Fagskolen 0
C215 Ankeret/Hovedbygget 0
Vår UTS Mappevurdering 40/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 60/100 E 09.06.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
G133 Gnisten/Fagskolen 1
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU