TMT4340 - Materialer og bærekraftig utvikling

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 1/3 4 uker A
Skriftlig eksamen 2/3 4 timer C

Faglig innhold

Målsettingen med emnet er å gi en struktur og et rammeverk for å analysere bærekraftig utvikling med spesiell vekt på materialers rolle i denne sammenheng. Kurset vil gi en generell introduksjon til problemområdet bærekraftig utvikling, beskrive hvilke grunnleggende elementer som inngår og kompleksiteten som er involvert. En systematisk metodikk for å analysere og evaluere et spesifikt problem (utfordring) mht om dette representerer en bærekraftig utvikling vil bli presentert og anvendt gjennom et eller flere problembaserte (PBL) prosjektarbeid hvor studentene jobber i grupper. Siktemålet er å introdusere en metode som utforsker bærekraftig utvikling (med materialer i fokus) og som unngår forenklede tolkninger og som tilnærmer seg kompleksiteten på en systematisk måte.
Kurset har ikke til hensikt å presentere spesifikke løsninger, men legge til grunn for en kunnskapsbasert analyse og debatt om de utfordringer en står ovenfor mht bærekraftig utvikling, og materialbruk i særdeleshet.
Metaller vil bli spesielt behandlet. Ressurser, råvarer, primærproduksjon, nedstrømsprosessering, anvendelser og resirkulering vil bli gjennomgått for noen viktige metaller som jern og stål, aluminium og andre lettmetaller og legeringer. Eksempler på livsløpsnalyser (LCA) vil også bli inkludert.

Læringsutbytte

Etter avsluttet kurs skal studenten kunne:
- Kjenne til og forstå de grunnleggende elementene i bærekraftig utvikling, herunder materialers rolle og spesielt noen utvalgte metallers rolle
- Forstå og kunne beskrive kompleksiteten i bærekraftig utvikling
- Utføre en systematisk analyse av et eller flere tilfeller av bærekraftig utvikling for et gitt område, produkt e.l. ("case studies")
- Samle og systematisere multi-disiplinær informasjon for et bestemt problemområde ("case")
- Identifisere interessegrupper og deres perspektiv på et spesielt problemområde
- Finne/søke informasjon bra et bredt spekter av kilder (media, offentlige utredninger, vitenskapelig litteratur) og gjøre en vurdering av påliteligheten i informasjonen som framkommer
- Arbeide i team på et spesifikt prosjekt
- Presentere resultatet av et prosjektarbeid i en enkel skriftlig forskningsrapport (som gruppearbeid) etter en nærmere fastlagt mal.
- Kunne utarbeide gode presentasjoner i PowerPoint og foredra om sitt prosjektarbeid for medstudenter i plenum.
- Ha erfaring og rutine i muntlig fremstilling.
- Evaluere ulike muligheter for bærekraftige teknologier

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, prosjektarbeid (case studies) med innlevering og presentasjon. Sistnevnte er obligatoriske aktiviteter som også vil danne grunnlag for karakteren i emnet.

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Ved gjentak av emnet må alle vurderinger i emnet gjentas.

Kursmateriell

Utvalgte kapitler fra følgende to lærebøker vil utgjøre en stor del av pensum.

Materials and Sustainable Development, 1st Edition
Michael F. Ashby, Butterworth and Heinemann
http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-08-100176-9.00001-3

Chemical Processes for a Sustainable Future
Editors: Trevor Letcher, Janet Scott, Darrell Patterson
Royal Society of Chemistry, UK, 2014, Print ISBN: 978-1-84973-975-7

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 1/3 A

Innlevering
15.12.2017

Høst ORD Skriftlig eksamen 2/3 C 29.11.2017 09:00 E3 , KJL2
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.