course-details-portlet

TMT4285 - Hydrogenteknologi, brenselceller, batteri og solceller

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Solstråling. Halvledere. Elektrisk energi fra solceller, virkemåte og karakteristikker. Framstilling av silisium-solceller. Tapsprosesser og virkningsgrad. Dimensjonering og konstruksjon av solcelleanlegg. Framstilling og lagring av hydrogen. Vannelektrolyse. Elektrisk energi fra brenselceller. Termodynamiske og kinetiske beregninger for elektrolyseceller og brenselceller. Sikkerhet og håndtering av hydrogen. Lagring av elektrisk energi i batterier. Solceller og hydrogen som energibærer i stasjonære og mobile systemer. Økonomiske og energimessige aspekter ved introduksjon og bruk av energisystemer basert på fornybare ressurser og hydrogenteknologi.

Læringsutbytte

Studenten skal etter gjennomført kurs kunne beskrive prinsippene for solceller basert på pn-overganger, galvaniske celler og elektrolyseceller, vite definisjonen på virkningsgrad og gjøre rede for hvordan denne forholder seg til tilsvarende virkningsgrader for varmekraftmaskiner og til grunnleggende termodynamiske funksjoner (fri energi, entalpi og entropi). Hun skal kunne peke på sentrale deler av sol- eller brenselcelle/batteri og kunne forklare hvilke funksjoner disse har ha kjennskap til hvilke praktiske utforminger komponentene kan ha og hvilke materialer som velges i state-of-the-art celler. Studenten skal kjenne til hovedtrekkene i framstilling av Si-solceller. Studenten skal kjenne til flg brenselcelletyper og deres fordeler og ulemper: PEMFC og SOFC. Studenten skal ha kjennskap til de mest vanlige sekundære batteriene, som bly-batteri, Li-ion og Ni-metallhydridbatteri. Studenten skal kunne redegjøre for de mest sentrale prinsippene for hydrogenproduksjon og –lagring. Studenten skal kunne gjøre kvantitative (analytiske) beregninger knyttet til begrepene ovenfor, herunder beregning av virkningsgrad i nærvær av ohmske tap og overspenninger for brenselceller og batterier, og enkle beregninger knyttet til solcellekarakteristikker. I tillegg skal studenten etter gjennomført kurs kunne beregne solinnstråling på skråstilt, sydvendt panel gitt tid, sted og data for globalinnstråling på horisontalt panel. Studenten skal kunne betjene et enkelt laboratorieoppsett for vannelektrolyse og brenselcelle. Studenten skal kunne redegjøre for prinsippene for energikjedeberegninger (”well-to-wheel”) og utføre enkle kvantitative beregninger knyttet til dette.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og laboratorieøvinger (etter avtale). 50% av øvingene og laboratorieøvingen kreves godkjent for adgang til eksamen. Hvis undervisningen gis på engelsk kan eksamensoppgavene gis kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk. Forelesninger, teoriøvinger og laboratoriearbeid med obligatoisk tilstedeværelse og rapportinnleveringer. Forventet tidsbruk: Forelesninger:60 timer; Laboratoriearbeid:10 timer; Øvinger:30 timer. Selvstudium:100 timer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Godkjente øvinger og lab oppgaver trenges ikke å bli tatt på nytt.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Et grunnleggende universitetsemne i kjemi

Noe grunnleggende i termodynamikk

Noe grunnleggende i materialteknologi

Kursmateriell

(a)Solar Electricity, ed. by Tomas Markvart, 2.ed., Wiley (2000), ISBN-0-471-98852-9 (ppc) eller ISBN-0-471-98853-7. (b) Millet and Grigoriev, chapter 2, "Water Electrolysis Technologies, in "Renewable Hydrogen Technologies", ed. by Luis M. Gandia, Gurutze Arzamendi and Pedro M. Dieguez (2013). (c) AL Dicks and DAJ Rand, "Fuel Cell Systems Explained", third edition (2018) utvalgte kapitler (d)Skriftlige regneøvinger, laboratorieøvinger og annet utdelt materiale er også eksamenspensum.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIK5066 7.5
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Materialteknologi
  • Materialteknologi og elektrokjemi
  • Fysikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 05.06.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU