course-details-portlet

TMT4208 - Strømning og varmeoverføring, videregående kurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og øvinger
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig eksamen 75/100 4 timer
Arbeider 25/100

Faglig innhold

Dimensjonsanalyse. Konserveringslikningene for global masse, impuls, energi og kjemiske komponenter i fluidblandinger.
Grensesjiktteori: Hastighet-, temperatur- og konsentrasjons-profiler. Varme- og masse-overgangskoeffisienter. Nusselt- og Sherwood-korrelasjoner. To- og trefoldige analogier. Flytende metallers lave Prandtl-tall. Turbulent transport. Reynold's analogier. Kjemisk reaksjonskinetikk på fasegrenser.
Kanalstrømning: Innløpsforhold og fullt utviklede forhold.
Partikler, dråper og bobler: Terminal bevegelse. Varme- og masseoverføring.
Pakkede senger: Ergun's formel for trykktap. Varme- og masseoverføring. Fluidisering.
Varmestråling: Emisjon, absorpsjon, refleksjon. Adiabatiske flater. Varmestråling i fler-flate-systemer, synsfelt-faktorer.

Læringsutbytte

Etter avsluttet kurs skal studenten kunne:
- Identifisere og beskrive de transportfenomener som er dominerende for prosesser for framstilling og/eller behandling av flytende metaller/legeringer.
- Forklare de ulike aspektene ved transport og overføring av masse, impuls, energi og kjemiske komponenter i fluidblandinger eller mellom ulike faser.
- Gjennomføre grunnleggende beregninger for transport og overføring av masse, impuls, energi i idealiserte (del-)systemer f. eks. ved anvendelse av grenseskikt-teori og korrelasjoner for energi- og masseoverføring.
- Velge nødvendige tiltak for inkorporering av kjemisk reaksjonskinetikk og håndtering av partikler, dråper og bobler i de generelle, globale konserveringsligningene for masse, impuls og energi.
- Formulere og analysere problemstillinger som involverer stråling i flerflate systemer.
- Anvende metodikk for å søke etter og validere overslagsberegninger basert på dimensjonsanalyse og analogier for varme-og masseoverføring.
- Gjøre forenklende forutsetninger for gjennomføring av beregninger og vurdere gyldigheten av de forenklinger som gjøres.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. 50% av øvingene kreves godkjent for adgang til eksamen. I tillegg vil det bli avholdt 3 skriftlige prøver som alle må være bestått for adgang til eksamen. Emnet vil bli undervist på engelsk. Hvis undervisningen gis på engelsk gis eksamensoppgavene kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Kursmateriell

1. Kompendium utgitt ved instituttet; 2. Transport Phenomena, R.B. Bird. et.al, ISBN:0471-410772; 3. Modeling in Materials Processing; J.A. Dantzig, C.L. Tucker III, ISBN: 0-521-77923-5.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TMT4230 7.5
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2016

Undervisningsspråk: Engelsk

-

Fagområde(r)
  • Materialteknologi
  • Prosessmetallurgi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:
  • Leiv Kolbeinsen

Ansvarlig enhet
Institutt for materialteknologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og øvinger

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 75/100 06.06.2016 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 25/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer KONT Skriftlig eksamen 75/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer KONT Arbeider 25/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU