course-details-portlet

TMT4208 - Strømning og varmeoverføring, videregående kurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 80/100 60 minutter D
Rapport 20/100 2 uker A

Faglig innhold

Dimensjonsanalyse. Konserveringslikningene for global masse, impuls, energi og kjemiske komponenter i fluidblandinger.
Grensesjiktteori: Hastighet-, temperatur- og konsentrasjons-profiler. Varme- og masse-overgangskoeffisienter. Nusselt- og Sherwood-korrelasjoner. To- og trefoldige analogier. Flytende metallers lave Prandtl-tall. Turbulent transport. Reynold's analogier. Kjemisk reaksjonskinetikk på fasegrenser.
Kanalstrømning: Innløpsforhold og fullt utviklede forhold.
Partikler, dråper og bobler: Terminal bevegelse. Varme- og masseoverføring.
Pakkede senger: Ergun's formel for trykktap. Varme- og masseoverføring. Fluidisering.
Varmestråling: Emisjon, absorpsjon, refleksjon. Adiabatiske flater. Varmestråling i fler-flate-systemer, synsfelt-faktorer.

Læringsutbytte

Etter avsluttet kurs skal studenten kunne:
- Identifisere og beskrive de transportfenomener som er dominerende for prosesser for framstilling og/eller behandling av flytende metaller/legeringer.
- Forklare de ulike aspektene ved transport og overføring av masse, impuls, energi og kjemiske komponenter i fluidblandinger eller mellom ulike faser.
- Gjennomføre grunnleggende beregninger for transport og overføring av masse, impuls, energi i idealiserte (del-)systemer f. eks. ved anvendelse av grenseskikt-teori og korrelasjoner for energi- og masseoverføring.
- Velge nødvendige tiltak for inkorporering av kjemisk reaksjonskinetikk og håndtering av partikler, dråper og bobler i de generelle, globale konserveringsligningene for masse, impuls og energi.
- Formulere og analysere problemstillinger som involverer stråling i flerflate systemer.
- Anvende metodikk for å søke etter og validere overslagsberegninger basert på dimensjonsanalyse og analogier for varme-og masseoverføring.
- Gjøre forenklende forutsetninger for gjennomføring av beregninger og vurdere gyldigheten av de forenklinger som gjøres.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger (60 timer), øvinger (30 timer) og selvstudium (120 timer). 50% av øvingene kreves godkjent for adgang til eksamen. I tillegg må en semesteroppgave være bestått for adgang til eksamen. Emnet vil bli undervist på engelsk og eksamensoppgavene gis kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger
  • Semesteroppgave

Mer om vurdering

Mappeevaluering med avsluttende muntlig eksamen og semesteroppgave. Avsluttende eksamen teller 80 % og øvinger/semesteroppgave teller 20 %. Resultatene for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Godkjent obligatorisk aktivitet (øvinger/semesteroppgave) trenger ikke gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

1. Kompendium utgitt ved instituttet; 2. Transport Phenomena, R.B. Bird. et.al, ISBN:0471-410772; 3. Modeling in Materials Processing; J.A. Dantzig, C.L. Tucker III, ISBN: 0-521-77923-5.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TMT4230 7.5 01.09.2008
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Materialteknologi
  • Prosessmetallurgi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for materialteknologi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen 80/100 D 31.05.2021 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Rapport 20/100 A

Innlevering 12.04.2021

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 80/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Rapport 20/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU