course-details-portlet

TMT4208 - Strømning og varmeoverføring, videregående kurs

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 80/100 60 minutter E
Presentasjon 20/100 20 minutter A

Faglig innhold

Konserveringsligninger: Konserveringslikningene for global masse, impuls, energi og kjemiske komponenter i fluidblandinger. Dimensjonsanalyse.

Grensesjiktteori: Hastighet-, temperatur- og konsentrasjons-profiler. Varme- og masse-overgangskoeffisienter. Nusselt- og Sherwood-korrelasjoner. To- og trefoldige analogier. Flytende metallers lave Prandtl-tall. Turbulent transport. Reynold's analogier. Kjemisk reaksjonskinetikk på fasegrenser.

Kanalstrømning: Innløpsforhold og fullt utviklede forhold.

Partikler, dråper og bobler: Terminal bevegelse.

Pakkede senger: Ergun's formel for trykktap.

Numeriske simuleringer: Introduksjon til numerisk strømningsmekanikk CFD

Varmestråling: Emisjon, absorpsjon, refleksjon. Adiabatiske flater. Varmestråling i fler-flate-systemer, synsfelt-faktorer.

Læringsutbytte

Etter avsluttet kurs skal studenten kunne:

- Identifisere og beskrive de transportfenomener som er dominerende for prosesser for framstilling og/eller behandling av flytende metaller/legeringer.

- Forklare de ulike aspektene ved transport og overføring av masse, impuls, energi og kjemiske komponenter i fluidblandinger eller mellom ulike faser.

- Gjennomføre grunnleggende beregninger for transport og overføring av masse, impuls, energi i idealiserte (del-)systemer f. eks. ved anvendelse av grenseskikt-teori og korrelasjoner for energi- og masseoverføring.

- Velge nødvendige tiltak for inkorporering av kjemisk reaksjonskinetikk og håndtering av partikler, dråper og bobler i de generelle, globale konserveringsligningene for masse, impuls og energi.

- Formulere og analysere problemstillinger som involverer stråling i flerflate systemer.

- Anvende metodikk for å søke etter og validere overslagsberegninger basert på dimensjonsanalyse og analogier for varme-og masseoverføring.

- Gjøre forenklende forutsetninger for gjennomføring av beregninger og vurdere gyldigheten av de forenklinger som gjøres.

- Sette opp enkle numeriske simuleringer i varme- og massetransportrelaterte problemer

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger (60 timer), øvinger (30 timer) og selvstudium (120 timer).

Forelesninger og skriftlig eksamen gis på engelsk. Studenter kan velge norsk eller engelsk ved muntlig eksamen og ved presentasjoner.

50% av øvingene kreves godkjent for adgang til eksamen, samt godkjent rapport tilknyttet numeriske simuleringer av varme og masseoverføring.

Prosjektrapporten danner grunnlaget for en muntlig presentasjon som utgjør 20% av endelig karakater. Presentasjonen må være bestått for å få tilgang til eksamen.

Studentens besvarelser på øving og rapport kan være på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Rapport
  • Øvinger
  • Semesteroppgave

Mer om vurdering

Vurderingen i emnet baseres på en muntlig fremføring tilknyttet rapport som teller 20%, samt en muntlig eksamen som teller 80% av samlet karakter. Begge vurderingene gis en bokstavkarakter som tilsammen gir en sluttkarakter i emnet.

  • Utsatt eksamen i emnet gjennomføres i august.
  • Ved forbedring av karakter kan enten en av delvurderingene, eller begge delvurderinger forbedres.

Obligatorisk aktivtet:

  • Godkjent obligatorisk aktivitet må ikke gjentas om godkjent

Kursmateriell

1. Kompendium utgitt ved instituttet;

2. Modeling in Materials Processing; J.A. Dantzig, C.L. Tucker III, ISBN: 0-521-77923-5.

3. Transport Phenomena, R.B. Bird. et.al, ISBN:0471-410772;

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TMT4230 7.5 HØST 2008
MT8000 7.5 HØST 2022
TMT4209 5.0 HØST 2023
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Materialteknologi
  • Prosessmetallurgi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for materialteknologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen 80/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Presentasjon 20/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU