course-details-portlet

TMT4122 - Generell og organisk kjemi, laboratoriekurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Laboratorieoppgavene i den generelle kjemidelen belyser innholdet i TMT4115 Generell kjemi. Laboratorieoppgavene omfatter klassisk kvalitativ analyse og klassisk kvantitativ analyse. En oppgave i preperativ uorganisk kjemi gis. Studentene vil også få en innføring i litteratursøk. Laboratorieoppgavene i den organiske kjemidelen belyser innholdet i emne TKJ4102 Organisk kjemi, grunnkurs, samt standard metoder og grunnleggende synteser.

Læringsutbytte

Generell kjemi: Etter å ha gjennomført emnet skal studentene: kunne bruke kvalitativ analyse og påvise kationer og anioner i løsning, kunne bruke kvantitative metoder og bestemme konsentrasjon av kobber- og kloridioner i løsning, kunne måle reaksjonshastigheter og beregne reaksjonsordener for kjemiske reaksjoner i løsning, finne sammensetningen for kompleksioner i vandig løsning samt framstille saltkrystaller og analysere effekten av eksperimentelle variable. Organisk kjemi: bruke standard enhetsoperasjoner som destillasjon, krystallisering, smeltepunktsbestemmelse og ekstraksjon, utføre syntese av organiske forbindelser og belyse mekanismer gjennom reaksjonsstudier samt forstå viktigheten av HMS på lab og demonstrere sikkert labarbeid i praksis.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet er et laboratoriekurs som består av to deler: Generell kjemi (Del 1) og Organisk kjemi (Del 2). Delene går parallelt gjennom semesteret. For hver labgjennomføring skal det skrives en tilhørende labrapport. Gjennomføring av lab samt tilhørende labrapport bedømmes med godkjent/ikke godkjent. For å få godkjent emnet kreves alle labgjennomføringene samt tilhørende labrapport godkjent. Emnet evalueres med bestått/ikke bestått. Laboratoriekurset undervises hver uke i semesteret. Allerede første uke i semesteret er det flere forelesninger og andre aktiviteter. Studentene er selv ansvarlige for å tilegne seg informasjon om undervisningsstart og obligatoriske aktiviteter i emnet. Denne informasjonen må tilegnes før semesterstart da det må påregnes aktiviteter allerede mandag første uke i semesteret avhengig av hvordan timeplanen utformes. All informasjon gjøres tilgjengelig på Blackboard eller NTNUs nettsider. Kun sykdom med legeerklæring eller liknende kvalifiserer som godkjent fravær. Det gis ikke mulighet for labgjennomføring på et senere tidspunkt dersom fravær er ugyldig. Som en del av labkurset i organisk kjemi inngår en obligatorisk (emnespesifikk) HMS-forelesning som vil gis i starten av semesteret. Studenter som ikke følger denne HMS-forelesningen, vil ikke få adgang til lab. I organisk kjemi vil det på laboratoriet før laboratorietarbeidet starter gis forelesning som omhandler teori og praktisk gjennomføring av de ulike eksperimentene. Disse forelesningene er obligatoriske. Forventet tidsbruk: Forelesninger: 6 timer, labforberedelser: 40 timer, laboratoriearbeid: 90 timer, labrapporter: 60 timer

Mer om vurdering

Rapport leveres for hver laboppgave og bedømmes med "Godkjent"/"Ikke-Godkjent". Alle laboppgaver må være godkjent for å bestå emnet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Kompendium for den generelle kjemidelen utleveres ved semesterstart. Læringsmateriell for den organiske kjemidelen oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KJ1020 4.0 HØST 2014
KJ1022 1.0 HØST 2020
KJ1024 7.5 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Organisk kjemi
  • Kjemi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for materialteknologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU