course-details-portlet

TMT4115 - Generell kjemi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig 100/100 4 timer

Faglig innhold

I den teoretiske delen behandles: Gasslovene, kjemisk likevekt og massevirkningsloven, teori for syrer og baser, likevekter i vannløsninger, løselighet og kompleksdannelse, samt grunnleggende kjemisk termodynamikk og elektrokjemi. Innføring I kvantemekanisk beskrivelse av atomer. Obligatorisk sikkerhetskurs, som inkluderer brannslukking og førstehjelp, kreves bestått for å få begynne på laboratoriekurset.

Læringsutbytte

Etter gjennomført kurs behersker studenten det teoretiske og eksperimentelle grunnlag nødvendig for å følge videregående kurs i uorganisk, organisk og fysikalsk kjemi samt prosesskjemi og kan
- beskrive kjemiske reaksjonstyper med balanserte kjemiske ligninger
- beregne likevektstrykk og -konsentrasjoner i gassblandinger og i vandige løsninger, inkludert beregning av pH og løselighet
- beregne endring i indre energi, entalpi, entropi og Gibbs' fri energi forbundet med kjemiske reaksjoner
- beregne cellespenning i galvaniske celler
- gjøre rede for form og navn til atomets orbitaler og oppbyggingen av det periodiske system
- vurdere et grunnstoffs elektronkonfigurasjon ut fra plasseringen i det periodiske system
- utføre enkle kjemiske analyser (f. eks. syre-base-titreringer, molvektbestemmelse, kalorimetri)
- vurdere sikkerhet og planlegge og gjennomføre sikre eksperimenter i laboratoriet

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske skriftlige øvinger hvorav 70% kreves godkjent. For adgang til eksamen må også laboratoriedelen og to semesterprøver være godkjent. Merk at timeplanfestede øvingstimer kan bli benyttet til avvikling av semesterprøvene. Prosjektoppgaven i Teknostart inngår som en del av emnet. Godkjent prosjektoppgave vil telle som en obligatorisk aktivitet (øving), se foran. Eksamen kan inkludere problemstillinger som er belyst i laboratoriekurset. Karakter i emnet er basert på en skriftlig eksamen. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger
  • Semesterprøver
  • Laboratoriearbeid

Kursmateriell

R. H. Petrucci, G. G. Herring, J. D. Madura og C. Bissonnette, "General Chemistry. Principles and Modern Applications", 10. utgave, Pearson, Toronto (2011). TMT4110/TMT4115 Laboratoriekurs i generell kjemi, Tapir Akademisk forlag, Kompendieforlaget, 2010. A. Blackman og L. R. Gahan, Aylward & Findlay's SI Chemical Data, 7. utg., Wiley, 2014. Utlevert trykt materiale og øvrige lærebøker oppgis ved kursets begynnelse.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KJ0001 3.5
KJ1000 7.5
SIK3015 7.5
TMT4100 7.5
TMT4106 7.5
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2016

Undervisningsspråk: Norsk

-

Fagområde(r)
  • Kjemi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:
  • Svein Sunde

Ansvarlig enhet
Institutt for materialteknologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig 100/100 14.12.2016 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer KONT Skriftlig 100/100 11.08.2017 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU