course-details-portlet

TMR4325 - Ingeniørvitenskap og IKT, introduksjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100 1 semestre

Faglig innhold

Emnet skal være motiverende for studiet ved å gi en grunnleggende opplæring innen IKT-metoder og verktøy som blir benyttet ved ulike fagprofiler ved Studieprogram for ingeniørvitenskap og IKT. Dette vil skje ved at studentene får en grunnleggende praktisk opplæring i bruk av verktøyer og metoder gjennom små prosjekter knyttet opp mot ulike fagprofilene. Delprosjektene vil til en viss grad være sammenknyttet. I tillegg vil emnet inneholde en grunnleggende programmering. Erfaringen fra emnet vil være nyttig i andre emner som går senere i studiet.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Kandidaten skal kjenne til og kunne bruke ulike dataverktøyer som er relevant for studiet. Videre skal studentene ha grunnleggende kunnskaper om Java-programmering
Ferdigheter: Kandidaten skal kunne håndtere elementer som 3D-modellering av komponenter i et CAD system, visualisere geografisk informasjon samt bruke dataverktøyer innen marin teknikk, petroleumsteknologi og prosesstyring. Kandidaten skal også kunne lage enkle JAVA programmer.
Generell kompetanse: Kandidaten skal ha en enkel forståelse av hvordan et dataprogram lages, hvordan de virker og hvordan de kan brukes.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet gir en teoretisk og praktisk opplæring i ulike databaserte metoder og verktøy som er brukt ved ulike studieprofiler ved studieprogrammet. Dette kan dreie seg om IKT/CAE-verktøy samt dataverktøy innen håndtering av geografisk informasjon, marin teknikk, petroleumsteknologi eller prosesstyring. Undervisningen blir gitt som forelesninger og små delprosjekter knyttet til ulike studieprofiler. Videre vil det bli gitt opplæring i programmering som avsluttes med en praktisk programmeringsoppgave rettet mot en av studieprofilene. Alle delprosjektene må være bestått for at hele emnet skal vurderes som bestått. Vurderingsordning for emnet er delvis basert på prosjektarbeid i grupper. Dersom det blir dokumentert vesentlige forskjeller i bidrag fra gruppens medlemmer kan det være aktuelt med individuell justering av tellende karakter. Førstesemesteropplegget "Teknostart" inngår som en del av emnet.

Mer om vurdering

For å få bestått på de ulike delprosjektene forventes det at arbeidet skal være av en kvalitet som tilsvarer bokstavkarakteren D eller bedre.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 6
Fordypningstimer: 3

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for marin teknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU