course-details-portlet

TMR4247 - Marin teknikk - Hydrodynamikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer A

Faglig innhold

Kurset gir studentene en innføring og bakgrunn i de forutsetninger vi gjør for marin fluidmekanikk, og forklarer teorien og metodene som brukes for å kunne beskrive og beregne regulære bølger, krefter fra bølger og bevegelsesrespons i regulære bølger. Introduksjon og bakgrunn for motstand og propulsjon danner grunnlag for å forklare metoder for å beregne totalmotstand for skip, motstandskomponenter, hvordan hydrofoil og propeller virker, kavitasjon, fart-ytelse og hvordan forskjellige modellforsøk blir utført. Øvinger underbygger viktige tema.

Læringsutbytte

Etter fullført kurs skal studentene demonstrere grunnleggende forståelse, kunne forklare grunnleggende prinsipper og gjøre enkle beregninger og estimater knyttet til
- Lineære bølgeteori, antagelser og begrensninger som gjelder på og under den frie bølgeoverflaten
- Bølgekrefter på faste og flytende konstruksjoner, små- og storvolum konstruksjoner
- Bevegelseskarakteristikk for flytende konstruksjoner og enkle kombinasjoner med bølgespekter
- Egenperioder og karakteristikk for enkle svingesystemer på bølgeoverflaten
- Motstand og fart/ytelse for skip basert på eksperiment og empiriske formler
- Løft på foil og kunne velge de viktigste parametrene for en propell ved å beregne virkningsgrad, utnytte momentum-teori og forstå kavitasjon.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regne-, data- og laboratorieøvinger. Laboratoriedemonstrasjon. Enkelte øvinger er obligatoriske. I emnet inngår en obligatorisk seminarserie hvor det kreves minst 50% deltakelse.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Kompendier.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TBA4265 3.7 01.09.2013
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 4

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for marin teknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100 A

Utlevering 26.05.2021

Innlevering 26.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU