TMR4235 - Sjøbelastningsstatistikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Semesterprøve 30/100 D
Skriftlig eksamen 70/100 D

Faglig innhold

Transformasjon av stokastiske variable. Monte Carlo simulering. Sannsynlighetsfordelinger for respons. Parameterestimering. Ekstremverdistatistikk. Stokastiske prosesser. Auto- og krysskorrelasjonsfunksjon. Spektra og kryss-spektra. Derivasjon av stokastiske prosesser. Fordeling av maksima. Ekstremverdier. Eksitasjon- respons for stokastiske prosesser. Statistisk behandling av respons.

Læringsutbytte

Ha detaljert kunnskap om prinsipper og metoder som benyttes til beskrivelse av stokastiske prosesser med hovedvekt på anvendelser på belastninger på og respons av marine konstruksjoner. Ha detaljert kunnskap om statistiske metoder og om grunnlaget for beskrivelse av stokastiske prosesser. Dette inkluderer detaljert kunnskap om de temaer som er beskrevet i fagets innhold. Kunne anvende slike prinsipper og metoder for enkle beregninger av stokastiske belastninger på og respons av marine konstruksjoner. Beherske det begrepsapparat og fagterminologi som benyttes i statistiske metoder og for beskrivelse av stokastiske prosesser og hvordan dette anvendes i marin teknikk.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Emnet inngår også i et MSc-program for utenlandske studenter. All undervisning vil foregå på engelsk og være felles for sivilingeniør- og MSc-studentene.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Mappeevaluering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen (70%) og semesterprøve (30%). Resultatet for delene angis i %-poeng. Vurdering for hele mappen angis med bokstavkarakter.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

D. E. Newland: An introduction to random vibrations, spectral and wavelet analysis, 3rd ed., 1993. B. Leira: Probalistic Modelling and Estimation, Kompendium. D. Myrhaug: Statistics of Narrow Band Processes and Equivalent Linearization, Kompendium.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIN1548 7.5
TBA4275 6.7 01.09.2013

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Semesterprøve 30/100 D
Høst ORD Skriftlig eksamen 70/100 D 29.11.2017 09:00 E2 , KJL2
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.