course-details-portlet

TMR4220 - Skipshydrodynamikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Digital muntlig eksamen 75/100 E
Arbeider 25/100 3 uker

Faglig innhold

Bruk av to og tredimensjonal løfteteori på propulsorer, ror, foiler etc. Bruk av teori og eksperimentelle metoder ved motstandsberegning og ved beregning av hydrodynamiske egenskaper av propellere, tunnelthrustere, dreibare thrustere og vannjet. Propellen som vibrasjons- og støykilde. Virkning på motstand og fremdrift av begroning, vind og sjøgang. Propelldynamikk i sjøgang.

Læringsutbytte

- Ha detaljert kunnskap om de sentrale hydrodynamiske problemstillingene knyttet til framdrift av skip; motstand, løft, virkemåte til propellere, kavitasjon og ventilasjon.
- Ha kunnskap om de spesielle problemstillinger som er knyttet til thrustere, vannjet og operasjon av skip, propulsjonssystemer i sjøgang.
- Kunne foreta beregninger av motstand, fremdriftseffekt for skip ved hjelp av eksperimenter, empiriske metoder og enkle numeriske metoder.
- Mestre valg av hoveddimensjoner for propell og enkel propelldesign.
Beherske begrepsapparat og fagterminologi innen skipshydrodynamikk.
- Med disse kunnskaper og ferdigheter vil studentene være bedre i stand til å gjøre design og analyser av skip og propeller.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og laboratoriedemonstrasjon. Det kan bli aktuelt å benytte noen av de timeplanfestede øvingstimer til forelesninger/rådgivning/laboratoriedemonstrasjon. Emnet inngår også i et MSc-program for utenlandske studenter.
Eksamensoppgaver: Oppgavetekst gis kun på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Mappeevaluering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår avsluttende skriftlig eksamen (75%) og arbeider (25%). Resultatet for delene angis i %-poeng. Vurdering for hele mappen angis med bokstavkarakter.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen endres til muntlig eksamen.
Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas

Kursmateriell

Kompendium og artikler. Avtales med faglærer.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIN1545 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Marin teknologi
  • Marin hydrodynamikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for marin teknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Arbeider 25/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Digital muntlig eksamen (1) 75/100 E 18.05.2021 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Arbeider 25/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Digital muntlig eksamen 75/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU