TMR4220 - Skipshydrodynamikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 20/100 3 uker
Semesterprøve 20/100 2 timer D
Skriftlig eksamen 60/100 4 timer D

Faglig innhold

Bruk av to og tredimensjonal løfteteori på propulsorer, ror, foiler etc. Bruk av teori og eksperimentelle metoder ved motstandsberegning og ved beregning av hydrodynamiske egenskaper av propellere, tunnelthrustere, dreibare thrustere og vannjet. Propellen som vibrasjons- og støykilde. Virkning på motstand og fremdrift av begroning, vind og sjøgang. Propelldynamikk i sjøgang. Horisontalstabilitet og manøvreringsegenskaper for konvensjonelle skip. Skip-skip interaksjonseffekter.

Læringsutbytte

- Ha detaljert kunnskap om de sentrale hydrodynamiske problemstillingene knyttet til framdrift av skip; motstand, løft, virkemåte til propellere, kavitasjon og ventilasjon.
- Ha kunnskap om de spesielle problemstillinger som er knyttet til thrustere, vannjet, operasjon og manøvrering av skip, propulsjonssystemer i sjøgang.
- Kunne foreta beregninger av motstand, fremdriftseffekt og manøvreringsegenskaper for skip ved hjelp av eksperimenter, empiriske metoder og enkle numeriske metoder.
- Mestre valg av hoveddimensjoner for propell og enkel propelldesign.
Beherske begrepsapparat og fagterminologi innen skipshydrodynamikk.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og laboratoriedemonstrasjon. Det kan bli aktuelt å benytte noen av de timeplanfestede øvingstimer til forelesninger/rådgivning/laboratoriedemonstrasjon. Emnet inngår også i et MSc-program for utenlandske studenter.
Eksamensoppgaver: Oppgavetekst gis kun på engelsk, men studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Mappeevaluering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår avsluttende skriftlig eksamen (60%), semesterprøve (20%) og arbeider (20%). Resultatet for delene angis i %-poeng. Vurdering for hele mappen angis med bokstavkarakter.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen endres til muntlig eksamen.
Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Kompendium og artikler. Avtales med faglærer.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIN1545 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Arbeider 20/100
Vår ORD Semesterprøve 20/100 D
Vår ORD Skriftlig eksamen 60/100 D 09.06.2018 09:00 D3 , F1
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.