course-details-portlet

TMR4137 - Bærekraftig utnyttelse av marine ressurser

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Gruppeoppgave 30/100
Skriftlig skoleeksamen 70/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet består av flere tema som delvis undervises parallelt og integrert med hverandre, og som til sammen utgjør en helhet for å behandle tema knyttet til bærekraftig utnyttelse av marine ressurser. Emnet innledes med introduksjon til bærekraftsbegrepet, med tredelingen av bærekraft i miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft, samt hvordan bærekraft kan sees i forhold til utnyttelse av marine ressurser. Emnets første tema omfatter en innføring i biologisk oseanografi med de viktigste fysiske prosesser og energistrømmer i atmosfære og hav, havets betydning for klima, biologiske produksjonsprosesser i havet, og energiflyten i næringskjeden. En introduksjon til økologiske mekanismer og miljømessig påvirkning dekkes. Det neste tema retter fokus mot hvilke muligheter vi i dag har til videre økning av produksjon av mat fra havet, med vekt på resultater fra nyere forskning. Det gis innsikt i fiskerienes historie, dagens globale og nasjonale situasjon innenfor fiskeri- og havbruksnæringene og annen utnyttelse av biologiske ressurser i havet. Det legges spesielt fokus på akvakultur, med beskrivelse av global utvikling og dagens situasjon, ulike arter innen akvakultur, fórutvikling og -tilgang, samt ulike prosesser i akvakultur produksjonssystemer. Videre gis innsikt i prinsipper innen industriell økologi, og hvordan disse kan bidra til innsikt i miljømessig bærekraft innen prosesser knyttet til utnyttelse av marine ressurser. Dyrevelferd i industrielle oppdrettssystemer, med eksempler fra oppdrett av laks, gis også i denne delen av emnet. Deretter beskrives historie, utvikling og anvendelse av marin teknologi i fartøy for fiskeri og havbruk, passive og aktive fiskeredskaper, infrastruktur for havbruk, inkludert sentrale prinsipper og fenomener knyttet til fiskeri- og havbruksteknologi. Teknologiens innvirkning på havmiljø og havbunn, uønsket fangst, bi-fangst, bruk av selektive redskaper etc gjennomgås. Delen avsluttes med teknologi for håndtering og prosessering av villfanget fisk og slakteklar oppdrettsfisk, for å sikre best mulig ivaretakelse av verdien som er i fisken som råstoff. Emnet avsluttes med forvaltningssiden av marine ressurser, dagens globale og nasjonale situasjon innenfor fiskeri- og havbruksnæringene og annen utnyttelse av biologiske ressurser i havet, internasjonal og norsk lov og rett for god ressursforvaltning. Videre gis en innføring i etiske spørsmål, konflikter og konfliktløsning, samt forholdene mellom fiskere og forvaltningen, prinsipper for bærekraftig utvikling og ansvarlig fiske. Tilnærming til vurdering av økonomisk bærekraft og relevante prinsipper for kost/nytte vurdering, samt en forståelse for bruk av en tredelt bunnlinje for bærekraftsvurderinger.

Læringsutbytte

Emnet skal gi studenter fra forskjellige studieprogram og disipliner, som utdanner seg innen området marine ressurser og havbruk en felles plattform, en felles forståelse og et felles begrepsapparat som gjør dem i stand til å kommunisere og samarbeide effektivt. Bærekraft er et sentralt sammenkoblende tema i emnet. Studentene skal bli i stand til å kombinere innsikt i naturens fysiske og biologiske marine systemer med innsikt i hvordan menneskeskapte biologiske og teknologiske systemer for utnyttelse av havets levende ressurser kan prosjekteres, bygges og drives, på en måte som gir miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og flerfaglig semesterprosjekt. Semesterprosjektet gjennomføres i gruppe av fire til fem studenter, og organiseres for å gi en god flerfaglig sammensetning i gruppen.

Mer om vurdering

Sluttkarakter i emnet er basert på to individuelle deler. En skriftlig eksamen og en rapport med presentasjon fra en gruppebasert flerfaglig semesteroppgave. Hver del i vurderingen gis en selvstendig bokstav karakter, og endelig karakter er basert på vektet sum av delkarakterene.

Ved utsatt eksamen kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Forelesningsnotater, forskningsrapporter og vitenskapelige artikler, øvingstekster.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 70/100 D 24.11.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 orange sone Sluppenvegen 14 2
Høst ORD Gruppeoppgave 30/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 70/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU