course-details-portlet

TMAT3004 - Bacheloroppgave

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet. Se tidligere studieår for fullstendig emnebeskrivelse.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Bacheloroppgave + muntlig presentasjon
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Bacheloroppgave + muntlig presentasjon 100/100 ALLE

Faglig innhold

Aktuelle problemstillinger skaffes gjennom studieprogrammets FoU-arbeid, eksterne samarbeidspartnere og fra studentenes egne forslag. Det gis innføring i prosjektplanlegging, rapportskriving, kildekritikk og presentasjonsmetodikk.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet forventes det at studenten: Kunnskap: - Kan planlegge og gjennomføre et prosjektarbeid etter vanlige prosjektstyringsprinsipper. - Viser bredde og/eller dybdekunnskap i oppgavens temaområde. Ferdigheter: - Benytter kunnskaper og ferdigheter som er tilegnet i studiet for å løse oppgavens problemstilling. - Benytter vitenskapelige databaser til litteratursøk og innhente annen relevant informasjon. - Viser kritisk refleksjon med hensyn til eget arbeid og kildebruk. - Viser selvstendighet i sitt arbeid og samarbeidsevne overfor veiledere, medstudenter og samarbeidspartnere. - Kan formidle arbeidet sitt på en vitenskapelig måte og diskutere arbeidet med fagpersoner og medstudenter. Generell kompetanse: - Har innsikt i hvordan forsknings- og utviklingsarbeid foregår.

Læringsformer og aktiviteter

Bacheloroppgaven gjennomføres i grupper på opp til 3 studenter. Gruppestørrelsen kan justeres i forhold til oppgaven og for å sikre gjennomførbarhet. Hver gruppe tildeles en hovedveileder. Hovedvekten av undervisningen foregår gjennom veiledning, i tillegg er det enkelte forelesninger (se Faglig innhold). Arbeidstimer: Forelesninger (5 timer), BO-seminar (6 timer), Selvstendig prosjektarbeid, inkludert skriving av oppgave (500 timer).

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Emnet har 2 obligatoriske arbeidskrav, Prosjektplan og BO-seminar som begge må være bestått. Vurderingsgrunnlaget er skriftlig oppgave, poster og muntlig presentasjon. Den skriftlige oppgaven danner hovedgrunnlaget for karakteren, men posteren og den muntlige presentasjonen kan påvirke sluttkarakteren. Ved dokumentert betydelig misforhold mellom de enkelte studentenes bidrag, kan karakteren differensieres mellom gruppemedlemmene. Ny/utsatt eksamen etter nærmere avtale.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Matvitenskap, teknologi og bærekraft (MTMAT)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i matteknologi, NTNU, Trondheim. Studenten må være registrert i 3. årskurs.

Kursmateriell

Veiledningshefte for bacheloroppgaven (årets utgivelse)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MATV3006 15.0 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  20.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Næringsmiddelfag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Bacheloroppgave + muntlig presentasjon

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Bacheloroppgave + muntlig presentasjon 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Bacheloroppgave + muntlig presentasjon 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Bacheloroppgave + muntlig presentasjon 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU