TMAT1007 - Laboratoriekurs i matmikrobiologi, -kjemi, og -teknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100 ALLE

Faglig innhold

Matens kjemiske sammensetning og egenskaper til kjemiske forbindelser i
mat (aminosyrer og proteiner, lipider og karbohydrater), bl.a.
bruningsreaksjoner og harskningsprosesser, Innføring i enkelte
instrumentelle analysemetoder (spektrofotometri, gasskromatografi).
Organisk syntese. Konserveringsmetoder (tørking og varmesterilisering) og
prosessteknologi (viskositet). Grunnleggende mikrobiologiske
laboratorieteknikker (bakteriologiske analyser av mat, hygieneprøver,
vekstberegninger og mikroskopering). Renholdsoppgaver

Læringsutbytte

Det forventes at studenten har
-tilegnet seg grunnleggende ferdigheter i laboratoriearbeid innen organisk
kjemi, matkjemi, matteknologi, prosessteknologi, mikrobiologi og hygiene.
- oppnådd en forståelse for den praktiske tilknytningen laboratorieøvingene
har til de teoretiske kunnskaper som er tilegnet i forelesningene i emnene
TMAT1009 Organisk kjemi og matkjemi, TMAT1006
Konserveringsteknologi, TMAT1010 Prosessteknologi og TMAT1008
Mikrobiologi og mattrygghet.

Læringsformer og aktiviteter

Praktisk arbeid på laboratoriet med forberedelser og rapportskriving

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Etter avtale med emneansvarlig. Kontinuasjon og frivillig gjentak/forbedring kan gjennomføres for enkelte delvurderinger uten at alle delvurderinger i et emne må tas opp igjen. Det gis anledning til å klage på delvurderinger i dette emnet før alle delvurderinger er gjennomført.

 

Ny/utsatt eksamen: Etter avtale med emneansvarlig

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Matteknologi (MTMAT)

Forkunnskapskrav

Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i matteknologi, NTNU, Trondheim.

Kursmateriell

HiST, MATteknologisk utdanning, Laboratoriekurs i matmikrobiologi, - kjemi og -teknologi, Skipnes Kommunikasjon AS, 2015-2016. Anbefalt litteratur fra de emner laboratoriekurset omfatter (se forventet læringsutbytte). Veiledningshefte i kildehenvisning 2015-2016 (Finnes på It`s learning)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Mappevurdering 100/100 ALLE
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.