TMAS2003 - Material-, Produksjons- og Kvalitetsstyring

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

Emnet er tilpasset drifts- og vedlikeholdsingeniørers behov for kunnskap om material-, produksjons- og kvalitetsstyring. Emnet gir innføring i hvordan moderne bedrifter arbeider med metoder og teknikker for å oppnå effektiv produksjon. Det legges vekt på at kandidatene skal tilegne seg generell forståelse om mål og metoder som anvendes av produksjonsbedrifter for å oppnå fleksibel, sikker og effektiv produksjon og at kandidatene tilegner seg kunnskap og ferdigheter som de kan anvende når de skal planlegge og gjennomføre vedlikeholdsprosjekter. Emnet gir innføring i teori og teknikker for styring av materialanskaffelser, styring av varestrømmer og produksjonsressurser, styring av kvalitetsaktiviteter og innføring i prosjektstyring med prosjektnedbryting, kostnadsestimering, terminplanlegging, fremdriftskontroll og prosjektoppfølging.

Læringsutbytte

Læringsobjektiver: I dette faget skal kandidatene ha kjennskap til 1) Historisk utvikling fra håndverksbedrifter via masseproduksjon til moderne "Lean Production" og "TOYOTA Production System"(TPS). 2) Målene og grunnelementene i lean produksjon, og hvordan grunnelementene henger sammen og virker inn på hverandre. 3)Kontinuerlig Forbedring - hvorfor det hele tiden satses på å bli bedre, raskere, mer fleksible og på å kunne produsere med lavere kostnad og hvordan. 4) Metodikkene og verktøyene innenfor kontinuerlig forbedring nemlig PDCA-hjulet, verdistrømanalyse ("Value Stream Mapping, VSM" og problemløsingsprosesser og verktøy ("7 Tools"). 5) Verdiskaping og effektifisering av prosesser, kilder til tap, og metodene i "lean " for å eliminere tap i prosesser og skape flyt. 6) Kvalitet og hvordan kan det bygges inn i prosesser. 7) Statistiske metoder for produkt- og prosesskontroll og forbedring. Dette innebærer kundefokusert kvalitet, Total Kvalitetsledelse (TKL), statistisk prosessstyring og Six-Sigma. 8) Lean sin tilnærming til kvalitet (kvalitet på stedet, Poka Yoke og Jidoka). 9) Betydningen av små seriestørrelser, forskjell på produksjons- og transportkvantum, virkning av småserie produksjon på kvalitet og konkurransefortrinn, økonomisk ordrekvantum og økonomisk produksjonskvantum og hva som ligger i reduksjon av omstillingstid (SMED metodikken) og Total Produktive Vedlikehold (TPV). 10) "Push" og "Pull" produksjonssystemer, produksjonsplanlegging og kontroll, MRP og kanban. 11) Produksjonslogistikk (fabrikk layout, fokuserte fabrikker, produksjonsceller). 12) Standardisering (standard operasjonsprosedyrer og rutiner (SOP & SOR). 13) Utjevnet produksjon ("Mixed Model Production" or "Heijunka"), flaskehalsstyring, synkronisering, balansering, og takt-tid prinsippet. 14) Visuellstyring ("Visual Management"), daglig drift ("Daily Management") samt lean forsyningskjede ("Lean Supply Chain") og leverandørintegrasjon. Ferdigheter: Kandidatene skal kunne kjøre en verdistrømanalyse og kartlegge kilder til tap i en prosess og bruke verktøyene for problemløsing og forbedring. Kandidaten skal kunne beregne den optimale seriestørrelse ved produksjon og ved bestilling. Kandidatene skal kunne dimensjonere enkle systemer for kvalitetsstyring og gjennomføre en statistisk prosesskontroll i regneark ved å sette opp en kontrolldiagram og prosesskapabilitetsberegninger. Kandidatene skal kunne dimensjonere enkle MRP- og kanbansystem. Kandidatene skal kunne dimensjonere kapasitet i ei produksjonscelle. Kandidaten skal kunne sette opp et system for visuell styring og standard prosedyrer.

Læringsformer og aktiviteter

Arbeidform skal være kombinasjon av forelesninger, pedagogiske filmer om Lean, klasserom simuleringer og Lean spill, gruppe arbeid, øvinger samt modellering ved bruk av software og regneark.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Kontinuasjonseksamen arrangeres i august.
Obligatoriske øvinger, 2/3 må være godkjent for å få gå opp til eksamen.
Tillatte hjelpemidler til eksamen: Valgfri kalkulator som ikke skal kunne regne symbolsk eller være programmerbar.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Maskiningeniør (FTHINGMA)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studietrett ved Bachelor i ingeniørfag, maskin, NTNU, Trondheim

Kursmateriell

1) Lean Production for Competitive Advantage, John Nocholas, CRC Press, 2011. 2) Forelesningsnotater

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD 01.06.2018 09:00 Hall A
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.