TMAK2007 - Varme og massetransport

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer D

Faglig innhold

Emnet tilsikter å gi en innføring i lovene om masse- og varmetransport og deres anvendelser, ved hjelp av analytiske, numeriske og praktiske metoder.
Massetransport: Anvendt fluidmekanikk og rørstrømning.
Varmetransport: Termodynamisk arbeid, Termodynamikkens 1. og 2. lov, stasjonær og ikke-stasjonær konduksjon i faste stoffer, ingeniørmessige sammenhenger ved konvektiv varmeoverføring, varmeoverføring ved faseendring, varmetransport i rørsystem, varmevekslere.

Læringsutbytte

Kandidaten har kunnskap om anvendt masse og varmetransport.
Kandidaten har grunnleggende kunnskap om konduksjon i faste stoffer.
Kandidaten har grunnleggende kunnskap om varmetransport i kanaler og på eksterne flater.
Kandidaten har grunnleggende kunnskap om virkemåten for varmevekslere.

Kandidaten kan innhente og bearbeide nødvendig informasjon for beregninger.
Kandidaten kan analysere og beregne varme- og masseoverføring i sammensatte system og varmeteknisk utstyr.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regneøvinger, labarbeid og selvstudium.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen

 

Utsatt eksamen: august

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Materialteknologi (FTHINGMAT)
Olje- og gassteknologi (FTHINGOG)

Forkunnskapskrav

Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i ingeniørfag, materialteknologi eller olje- og gassteknologi, NTNU,Trondheim.

Kursmateriell

Forelest og utdelt materiale, basert på utvalgte tema i:
Bergman, Lavine, Incroperat & DeWitt: Fundamentals of Heat and Mass Transfer, Wiley, 7. utg 2011.
Geankoplis, Transport processes and Separation Process Principles, Pearson, 4. utg, 2014.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.