course-details-portlet

TMA4275 - Levetidsanalyse

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2024/2025

Faglig innhold

Grunnleggende begreper i levetidsmodellering og i martingalteori. Sensurerte observasjoner. Ikke-parametrisk estimering og grafisk plotting for levetidsdata (Kaplan-Meier plott, Nelson-Aalen plott). Estimering og testing i parametriske levetidsfordelinger. Analyse av levetider med kovariater (Cox-regresjon, akselerert levetidstesting). Modellering og analyse av rekurrente hendelser. Ikke-homogene poissonprosesser. Nelson-Aalen estimatorer.

Læringsutbytte

1. Kunnskap. Studenten har grundig kjennskap til den grunnleggende teorien for stokastisk modellering og statistisk analyse av levetidsdata, inkludert grafiske teknikker. Dette inkluderer så vel parametrisk som ikke-parametrisk analyse av sensurerte levetidsdata og data for rekurrente hendelser, samt tilhørende regresjonsmodeller, for eksempel Cox-regresjon. De grafiske teknikker omfatter Kaplan-Meier plott, Nelson-Aalen plott og enkle plott for sjekk av modelltilpasning.

2. Ferdigheter. Studenten er i stand til å anvende sin kunnskap på ulike problemstillinger fra teknisk pålitelighetsanalyse, risikoanalyse, medisin og andre relevante anvendelsesområder, der begrepet overlevelse i vid forstand inngår. Slike anvendelser omfatter etablering av modell, løsning ved hjelp av statistisk programvare, samt formulering av konklusjoner i form av estimater, prediksjoner og anbefalinger.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og arbeider (prosjekter).

Eksamen blir kun gitt på engelsk. Studentenes prosjekt- og eksamensbesvarelser kan være på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Prosjekter

Mer om vurdering

Vurderingen i emnet gjøres basert på arbeider (prosjekter) (30%) og avsluttende skriftlig skoleeksamen (70%).

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Utsatt eksamen er i august.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF5075 7.5
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Statistikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU