TMA4275 - Levetidsanalyse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 20/100
Skriftlig eksamen 80/100 4 timer C

Faglig innhold

Grunnleggende begreper i levetidsmodellering. Sensurerte observasjoner. Ikke-parametrisk estimering og grafisk plotting for levetidsdata (Kaplan-Meier plott, Nelson-plott). Estimering og
testing i parametriske levetidsfordelinger. Analyse av levetider med kovariater (Cox-regresjon,
akselerert levetidstesting). Modellering og analyse av rekurrente hendelser. Ikke-homogene
poissonprosesser. Nelson-Aalen estimatorer.

Læringsutbytte

1. Kunnskap. Studenten har grundig kjennskap til den grunnleggende teorien for stokastisk modellering og statistisk analyse av levetidsdata, med vekt på tilhørende grafiske teknikker. Dette inkluderer så vel parametrisk som ikke-parametrisk analyse av sensurerte levetidsdata og data for rekurrente hendelser, samt tilhørende regresjonsmodeller, for eksempel Cox-regresjon.
De grafiske teknikker omfatter Kaplan-Meier plott, Nelson-Aalen plott og enkle plott for sjekk av modelltilpasning.

2. Ferdigheter. Studenten er i stand til å anvende sin kunnskap på ulike problemstillinger fra teknisk pålitelighetsanalyse, risikoanalyse, medisin og andre relevante anvendelsesområder,
der begrepet overlevelse i vid forstand inngår. Slike anvendelser omfatter etablering av modell, løsning ved hjelp av statistisk programvare, samt formulering av konklusjoner i form av estimater, prediksjoner og anbefalinger.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og arbeider (prosjekter).
Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen (80%) og arbeider (prosjekter) (20%). Resultater for delene angis i %-poeng, mens vurdering for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Undervisningen i emnet vil kunne bli gitt på engelsk. Dersom kurset foreleses på engelsk kan eksamen bli gitt kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Arbeider

Mer om vurdering

Dersom studenten også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta hele emnet neste studieår. Arbeider som teller med i sluttkarakteren må gjentas. For mer informasjon om vurdering, se «Læringsformer og aktiviteter».

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF5075 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Arbeider 20/100
Vår ORD Skriftlig eksamen 80/100 C
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.