course-details-portlet

TMA4275 - Levetidsanalyse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Prosjekt 30/100
Skriftlig skoleeksamen 70/100 4 timer C

Faglig innhold

Grunnleggende begreper i levetidsmodellering og i martingalteori. Sensurerte observasjoner. Ikke-parametrisk estimering og grafisk plotting for levetidsdata (Kaplan-Meier plott, Nelson-Aalen plott). Estimering og testing i parametriske levetidsfordelinger. Analyse av levetider med kovariater (Cox-regresjon, akselerert levetidstesting). Modellering og analyse av rekurrente hendelser. Ikke-homogene poissonprosesser. Nelson-Aalen estimatorer.

Læringsutbytte

1. Kunnskap. Studenten har grundig kjennskap til den grunnleggende teorien for stokastisk modellering og statistisk analyse av levetidsdata, inkludert grafiske teknikker. Dette inkluderer så vel parametrisk som ikke-parametrisk analyse av sensurerte levetidsdata og data for rekurrente hendelser, samt tilhørende regresjonsmodeller, for eksempel Cox-regresjon. De grafiske teknikker omfatter Kaplan-Meier plott, Nelson-Aalen plott og enkle plott for sjekk av modelltilpasning. 2. Ferdigheter. Studenten er i stand til å anvende sin kunnskap på ulike problemstillinger fra teknisk pålitelighetsanalyse, risikoanalyse, medisin og andre relevante anvendelsesområder, der begrepet overlevelse i vid forstand inngår. Slike anvendelser omfatter etablering av modell, løsning ved hjelp av statistisk programvare, samt formulering av konklusjoner i form av estimater, prediksjoner og anbefalinger.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og arbeider (prosjekter). Undervisningen i emnet vil kunne bli gitt på engelsk. Eksamen blir kun gitt på engelsk. Studentenes prosjekt- og eksamensbesvarelser kan være på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Prosjekter

Mer om vurdering

Vurderingen i emnet gjøres basert på arbeider (prosjekter) (30%) og avsluttende skriftlig skoleeksamen (70%). Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF5075 7.5
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Statistikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 70/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Prosjekt 30/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 70/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU