course-details-portlet

TMA4267 - Lineære statistiske modeller

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Stokastiske vektorer. Multivariabel normalfordeling. Multippel lineær regresjon. Variansanalyse. Multippel hypotesetesting. Forsøksplanlegging.

Læringsutbytte

1. Kunnskap. Studenten har gode teoretiske kunnskaper om de mest populære statistiske modeller og metoder som benyttes i vitenskap og teknologi, dette inkluderer spesielt regresjonsmodeller. De statistiske egenskapene til multivariabel normalfordeling er godt kjent for studenten, og studenten er fortrolig med rollen til den multivariate normalfordelingen i lineære statistiske modeller. 2. Ferdigheter. Studenten vet hvordan han/hun kan planlegge et eksperiment og hvordan han/hun kan samle inn informative data av høy kvalitet. Videre kan studenten velge en egnet statistisk modell og metode, og utføre statstiske analyser ved hjelp av statistisk programvare. Studenten vet hvordan resultatene fra de statistiske analysene skal presenteres, og kan trekke konklusjoner.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og en skriftlig eksamen. Undervisningen i emnet vil kunne bli gitt på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Dersom kurset foreleses på engelsk kan eksamen bli gitt kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TMA4255 5.0 HØST 2008
TMA4260 5.0 HØST 2008
TMA4270 2.5 HØST 2008
ST2202 5.0 HØST 2008
SIF5068 5.0 HØST 2008
SIF5038 2.5 HØST 2008
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Statistikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 24.05.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU