course-details-portlet

TMA4267 - Lineære statistiske modeller

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 30/100 ALLE
Skriftlig eksamen 70/100 4 timer C

Faglig innhold

Stokastiske vektorer. Multivariabel normalfordeling. Multippel lineær regresjon. Variansanalyse. Multippel hypotesetesting. Forsøksplanlegging.

Læringsutbytte

1. Kunnskap. Studenten har gode teoretiske kunnskaper om de mest populære statistiske modeller og metoder som benyttes i vitenskap og teknologi, dette inkluderer spesielt regresjonsmodeller. De statistiske egenskapene til multivariabel normalfordeling er godt kjent for studenten, og studenten er fortrolig med rollen til den multivariate normalfordelingen i lineære statistiske modeller.
2. Ferdigheter. Studenten vet hvordan han/hun kan planlegge et eksperiment og hvordan han/hun kan samle inn informative data av høy kvalitet. Videre kan studenten velge en egnet statistisk modell og metode, og utføre statstiske analyser ved hjelp av statistisk programvare. Studenten vet hvordan resultatene fra de statistiske analysene skal presenteres, og kan trekke konklusjoner.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og arbeider (prosjekter).
Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen (70%) og arbeider (elektroniske øvinger og/eller prosjekter) (30%). Resultater for delene angis i %-poeng, mens vurdering for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Undervisningen i emnet vil kunne bli gitt på engelsk. Dersom kurset foreleses på engelsk kan eksamen bli gitt kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Arbeider

Mer om vurdering

Dersom studenten også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta hele emnet neste studieår. Arbeider som teller med i sluttkarakteren må gjentas. For mer informasjon om vurdering, se «Læringsformer og aktiviteter».

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TMA4255 5.0 01.09.2008
TMA4260 5.0 01.09.2008
TMA4270 2.5 01.09.2008
ST2202 5.0 01.09.2008
SIF5068 5.0 01.09.2008
SIF5038 2.5 01.09.2008
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 1
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Statistikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Arbeider 30/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 70/100 C
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU