course-details-portlet

TMA4183 - Optimering 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 10/100
Muntlig eksamen 90/100 C

Faglig innhold

Eksempler på optimale kontrollproblemer for partielle differensialligninger (PDEer). Eksistens av optimale løsninger. Kontroll-tilstandsoperatorer og adjungerte tilstander. Første og andre ordens optimalitetsbetingelser. Kontroll av lineære og semilineære elliptiske PDEer. Resultater fra funksjonsanalyse (adjungerte operatorer, deriverbarhet i Banachrom) og PDEer (svake løsninger, Sobolevrom). Grunnleggende numeriske metoder.

Læringsutbytte

Studenten som møter læringsmålene for kurset skal kunne: (i) analysere kontroll-tilstand operatører for modell kontroll problemer; (ii) utlede nødvendige og tilstrekkelige optimalitetsbetingelser for optimal kontroll problemer med eller uten tilstandsbegrensninger; (iii) vurdere eksistens av løsninger til modell optimal kontroll problemer; (iv) implementere optimeringsalgoritmer på en datamaskin; (v) bruke optimeringsalgoritmer for å løse modellproblemer

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og semesteroppgave/prosjekt. Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår muntlig avsluttende eksamen (90%) og semesteroppgave (10%). Resultatet for delene angis i %-poeng. Sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Forelesningene holdes på engelsk dersom internasjonale masterstudenter velger emnet. Dersom kurset foreleses på engelsk vil eksamen bli gitt kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Mer om vurdering

Dersom studenten også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta hele emnet neste studieår. Arbeider som teller med i sluttkarakteren må gjentas. For mer informasjon om vurdering, se «Læringsformer og aktiviteter».

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Anvendt og industriell matematikk
  • Matematikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Arbeider 10/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 90/100 C
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU