TLOG3009 - Prosjekt logistikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet er et fordypingsstudie, enten i form av et prosjektarbeid med fordyping i en logistikkrelatert problemstilling i en bedrift eller et ledet selvstudie med fordyping innen logistikk. Studentene som velger å arbeide med en problemstilling i en bedrift, skal dokumentere arbeidet i en rapport. Studenter som velger et ledet selvstudie skal skrive et essay. Temaet for prosjektarbeid i bedrift og tema for ledet selvstudium skal godkjennes av oppnevnt veileder eller studieleder. For ledet selvstudie er HiST oppdragsgiver.

Læringsutbytte

Kandidaten skal ved fullført kurs ha fått god kunnskap om et valgt tema innen ingeniørfag logistikk, samt ha forbedret sine evner til faglig analyse og skriftlig fremstilling gjennom skriveprosessen.
Etter å ha gjennomført emnet, skal kandidaten ha følgende samlede læringsutbytte:
Kunnskap
Kandidaten skal lære å fordype seg i et spesifikt tema innen fagområdet industriell logistikk. Fordypningen går bl.a. ut på å samle data, analysere data, gjennomføre kildesøk og litteraturstudier samt kombinere dette med det som har vært forelest i studiet.
Ferdigheter
Kandidaten skal være i stand til å gjennomføre et prosjektarbeid med utarbeidelse av prosjektplan, systematisk bearbeiding av faglig informasjon samt skrive en prosjektrapport i henhold til programmets prosjektmanual. For ledet selvstudie skal kandidaten være i stand til å systematisere og formidle kunnskap gjennom et essay.
Generell kompetanse
Kandidaten skal lære å forholde seg til en oppdragsgiver og medstudenter.

Læringsformer og aktiviteter

Ved prosjekt i bedrift kal det være gruppebasert prosjektarbeid med 3 - 5 studenter i hver gruppe, med veiledning.
Studentene skal selv foreslå oppgavetekst med fordypningsemne, og så langt råd er, selv ta initiativ til å inngå samarbeide med en bedrift om oppgavegjennomføring.
Forslaget og samarbeidsbedrift skal godkjennes av emneansvarlig ved HiST.
Ved ledet selvstudie skal studentene normalt arbeide enkeltvis, skolen kan gi tillatelse til gruppearbeid. Skolen sørger for at studenten(e) tildeles veileder.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Logistikkingeniør (FTHINGLOG)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i ingeniørfag, logistikk, NTNU, Trondheim

Kursmateriell

Veiledere, samarbeidsbedrift, lærebøker, rapporter, artikler etc. (avhengig av hvilket fordypningstema som velges).

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.