course-details-portlet

TLOG1001 - Transportlogistikk og Fabrikkplanlegging

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 5 timer C

Faglig innhold

Dette emnet består av to hoveddeler: 1) Transportlogistikk og miljø, 2) Fabrikkplanlegging.

Transportlogistikk:

 • Generelt om fysisk distribusjon og nettverk
 • Gods og emballasjer
 • Transportformer (sjø, jernbane, vei, fly, intermodal)
 • Dimensjonering, valg av løsning, kapasitetsberegning
 • Målinger og leveringsservice
 • Terminaler
 • Kort om kostnadsstrukturer
 • Transport og miljø

Fabrikkplanlegging:

 • Innledning til fabrikkplanlegging
 • Innledning til Lean
 • Materialflytsanalyse, planløsning, aktivitetssamband, og areal-allokering.
 • Bruken av digitale verktøy i fabrikkplanlegging
 • Fabrikkareal, mottak og sendingsarealer
 • Internt transport, last og lastbærere

Læringsutbytte

KUNNSKAP: Emnet er tilpasset logistikkingeniørers behov for kunnskap om: • Lean prinsipper, tenkning, sløse eliminering og kontinuerlig forbedring; Moderne transportslogistikk og dens betydning for vareflyten og konkurranseevne, ulike transportløsninger, og kriterier for valg av transportform, forståelse av drivhuseffekten og ghgs påvirkning på denne, prosedyrer for miljøregnskap og beregning av carbon footprint, kjenne til lovverk rundt forurensning Grunnleggende begreper og avgjørende faktorer ved planlegging og design av fasiliteter når det gjelder effektiv flyt av material og mennesker samt ulike analyse metodikker og digitale verktøy. I tillegg får kandidaten kunnskap om lastsikring og emballering og lastplanlegging.

ETIKK: Kandidaten for en lærer om hvordan vi påvirker miljøet

INNOVASJON: Kandidaten lærer om innovative løsninger innen transportlogistikk og planlegging av fabrikker og fasiliteter. DIGITALISERING: Kandidaten lærer om digitale teknologi og verktøy for transport- og fabrikkplanlegging.

FERDIGHETER: Etter å ha tatt dette emnet skal kandidaten kunne: • Gjennomføre en kartlegging av systemer med tanke på å finne kilder til tap og eblere systematisk arbeid for å redusere tap kontinuerlig; Transportlogistikk og miljø: Gjennomføre kartlegging og tiltak for å redusere den miljømessige påvirkningen Kartlegge behov og ressurs for logistikk innen en fabrikk eller annen facility og løse problemstillinger knyttet til design av materialflyt innen en fabrikk ved å analysere layoutmodeller og design algoritmer teoretisk og ved hjelp av nødvendige moderne ingeniørverktøy. Kandidaten skal kunne vurdere behov for sikring av last i lastbærere og på transportmidler. Kandidaten skal forstå ulike emballeringstyper og dets betydning for verdiskapning. Kandidaten skal kunne vurdere ulike metoder for sikring av last under lasting og transport, både ved kvalitative og kvantitative betraktninger. Kandidaten skal kunne anvende hjelpemidler for klassifisering av farlig gods.

GENERELL KOMPETANSE: Kandidaten skal kunne vurdere problemstillinger, og finne passende metoder for løsning av problemer. Kandidaten skal kunne være i stand til å gi en kritisk vurdering av egne løsninger av fysiske og tekniske problemer. Kandidaten skal ha evne til å løse problemer i samarbeid med andre, samt å kunne kommunisere disse.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og praktisk trening gjennom workshop.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske regneøvinger

Mer om vurdering

5 av 6 øvinger må være bestått for å kunne gå opp til eksamen. Studentene skal ha tilgang til Excel under eksamen. Kontinuasjonseksamen arrangeres i august. Kontinuasjonseksamen kan bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Logistikk - Ingeniørfag (FTHINGLOG)

Kursmateriell

 1. Moderne Transportlogistikk Eirill Bø 2018
 2. Facilities Planning Tompkins et al 4th edition, 2010.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Ingeniør
 • Tekniske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 25.05.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 turkis sone Sluppenvegen 14 16
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU