course-details-portlet

TKT4196 - Prosjektering - Sikkerhetsforhold

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 67/100
Arbeider 33/100

Faglig innhold

Emnet omhandler de krav vi må stille til sikkerhet for konstruksjoner og konstruksjonskomponenter. Kurset skal gi grunnleggende forståelse, ferdigheter og grunnkunnskaper for å evaluere sikkerhet og pålitelighet for konstruksjoner.
Tema som inngår er:
Praktisk anvendelse av sannsynlighetsteori – med probabilistisk representasjon av konstruksjonens laster og komponentenes motstand mot belastningen.
Oppdatering med observert informasjon i probabilistisk modellering - Bayes teorem (sannsynlighets-oppdatering).
Introduksjon til pålitelighetsanalyse og dens anvendelse i praktiske tekniske problemstillinger.
Pålitelighet til konstruksjonsystemer.
Sikkerhetskonseptet benyttet i prosjekteringsstandardene, kalibrering av sikkerhetsfaktorer.
Sikkerhetsvurdering til eksisterende konstruksjoner.
Forhold ved kvalitetskontroll.
Undervisning og læring i kurset utnytter praktiske prosjekteringsoppgaver som utgangspunkt for å vise fagets teoretiske innhold, og dets aktualitet og anvendbarhet.

Læringsutbytte

Generell kompetanse:
- Studenten skal få grunnleggende forståelse og bevissthet om sikkerhetsaspekter i prosjektering av konstruksjoner.
- Studenten settes i stand til å bedømme om det er nødvendig å gjøre probabilistisk modellering for et gitt prosjekt.
- Når forenklede deterministiske metoder er brukt, skal studenten kunne vurdere betydningen av forenklinger som er innført.
- Med bakgrunn i kunnskapen skal studenten bli stand til å stille de riktige spørsmål også for mer sammensatte og avanserte problemer, og forstå begrensningene.

Kunnskap:
- Studenten skal få kunnskap om generelle sikkerhetsrelaterte krav i prosjektering og hvordan kan evalueres at kravene blir oppfylt.

Ferdigheter:
- Kandidaten kan formulere enkle sannsynlighetsmodeller som representerer relevante tekniske fenomener.
- Kandidaten kan utlede ny informasjon fra erfaringsdata for konstruksjoner og problemer og innføre denne informasjonen i etablerte sannsynlighetsmodeller.
- Definere sidevirkninger (som svikt eller feilfunksjon) i form av grensetilstander og vurdere sannsynligheten for dette. Analysere systemvirkninger.
- Utføre pålitelighetbasert kalibrering av faktorer i prosjekteringsstandarder.
- Vurdere "uvante" og avanserte konstruksjonsproblemstillinger.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske, ukentlige regneøvinger.
Kursets ser på sikkerhetsmessige forhold for typiske mekanikk-oppgaver som har blitt behandlet i Mekanikk 1 og 2.
Programmer som f.eks python, MATLAB eller Excel blir brukt i øvingsopplegget.
For å få adgang til eksamen må tilstrekkelig antall øvinger være godkjent.

Obligatoriske aktiviteter

  • Regneøvinger

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen 67% og øvinger/arbeider 33%. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Lærebok oppgis ved oppstart.
Forelesningsnotater, kompendium.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 4

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Anleggs- og byggeteknikk
  • Konstruksjonsteknikk
  • Konstruksjonsmekanikk
  • Tekniske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for konstruksjonsteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 33/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen (1) 67/100 08.12.2020 15:00
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Arbeider 33/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 67/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU