course-details-portlet

TKT4170 - Stålkonstruksjoner 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Dimensjoneringsprinsipper. Stålets materialegenskaper. Elastisk og plastisk kapasitet av staver og bjelker. Elastisk og inelastisk knekking av staver og rammesystemer. Dimensjonering av bjelke-søyler. Skrue- og sveiseforbindelser. Introduksjon til design av enkle konstruksjonsdetaljer.

Læringsutbytte

Stålkonstruksjoner 1 er det første dimensjoneringsemnet for studentene på Institutt for konstruksjonsteknikk. Sammen med TKT4230 Stålkonstruksjoner 2 gir emnet en bred innføring til relevante aspekter i design av stålkonstruksjoner. Begge emnene søker å utdype det teoretiske grunnlaget for bestemmelsene i dimensjoneringsstandarden, Eurocode 3.De sentrale temaene i Stålkonstruksjoner 1 er tverrsnittskapasitet, knekking og forbindelser.

Stålkonstruksjoner 1 har følgende læringsmål:

Kunnskaper:
- Det elastisitetsteoretiske grunnlaget for spenningsberegning i tverrsnitt
- Plastisitetsteoriens nedre-grenseteorem og hvordan dette kan benyttes i etablering av plastiske interaksjonsformler
- Saint Venants torsjonsteori
- Elastisk og inelastisk knekking av staver og rammer
- Vanlige forbindelsesmidler, dvs skruer og sveiser
- Typiske konstruksjonsdetaljer i stålkonstruksjoner.

Ferdigheter:
- Regne ut nødvendig tverrsnitt for stålstaver, -bjelker og -søyler slik at de kan bære lastene i konstruksjonen
- Regne ut tverrsnittskapasitet etter elastisitets- og plastisitetsteori, og kontrollere tverrsnitt i hht Eurokode 3
- Regne ut skjærspenninger og vridning relatert til Saint Venants torsjon
- Bestemme knekklengder for elastisk understøttede komponenter
- Kontrollere søyler og bjelke-søyler i hht Eurokode 3
- Bestemme krefter og spenninger i forbindelser med skruer eller sveiser
- Kontrollere skrue- og sveiseforbindelser i hht Eurokode 3.

Generell kompetanse:
- Det teoretiske grunnlaget for analyse og dimensjonering av stålkonstruksjoner
- Bakgrunnen for relevante bestemmelser i Eurokode 3
- Beregne og dimensjonere enkle stålkonstruksjoner påkjent av statiske laster.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, ukentlige regneøvinger og praktisk sveiseøving i lab. 2/3 av regneøvingene må være godkjent for å få adgang til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger og prosjekt

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Per Kr. Larsen: Dimensjonering av stålkonstruksjoner (2. utgave), Akademika forlag.
NS-EN-1993(Eurocode 3): Prosjektering av stålkonstruksjoner, Del 1-1 og 1-8.
Stålkonstruksjoner - Profiler og formler, Tapir.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIB7015 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Konstruksjoners integritet
  • Konstruksjonsteknikk
  • Stålkonstruksjoner
  • Konstruksjonsmekanikk
  • Mekanikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for konstruksjonsteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 01.12.2020

Innlevering 01.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU